TMF Energi

Foto: MostPhotos

Med anledning av Boverkets krav på energihushållning har TMF och dess trähustillverkande medlemmar givit uppdrag till RISE, Research Institutes of Sweden, fd SP, att utveckla ett beräkningshjälpmedel för att projektera, beräkna och verifiera energianvändningen enligt Boverkets byggregler BBR och BEN - TMF Energi.

Programmet lanserades första gången i maj 2007 och sedan dess har TMF levererat TMF Energi till merparten av de svenska småhustillverkarna samt en ökande andel producenter av flerbostadshus. Vid köp av TMF Energi ingår en endagsutbildning som genomförs av RISE två gånger per år.

TMF Energi - två versioner

TMF Energi finns i två versioner, en för småhus 6.2 smh och en för flerbostadshus 6.2 flb. Dessa är anpassade till gällande version av Boverkets byggregler BBR24 och BEN1.

Fullpris för en grundlicens är 9 500 kr, inkluderat en dags utbildning. Uppgradering från tidigare versioner kostar från 500 till 5 000 kr (beroende på version) och kan beställas av anders.rosenkilde@tmf.se.

TMF-Energi kan även fritt laddas ned i en demo-version (se meny höger). Den innehåller tre olika flikar och varje flik har begränsad funktionalitet, det vill säga man kan inte ändra alla indata, men den bör ändå ge en bra bild av programmets möjligheter. De tre flikarna innehåller de mest sannolika installationstekniska lösningarna för att klara kraven i BBR24.
Lösenordet för demoversionen är "BBR24TMFtest"; öppna med skrivskydd.

För kostnadsuppgift och beställning av senaste fullversionen eller uppgradering;
skicka e-post till anders.rosenkilde@tmf.se.