Hållbarhetsrapport

Foto: MostPhotos

Regeringen har lämnat en proposition till Riksdagen angående hållbarhetsrapportering. Den föreslagna ändringen ska införas i årsredovisningslagen.

I propositionen föreslås att stora företag ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om hur de arbetar med till exempel miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I rapporten ska företaget beskriva bland annat sin policy för hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till verksam-heten. Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera hållbarhetsfrågor, ska det framgå varför. Även vissa koncerner ska rapportera om hållbarhet.

De företag som uppfyller mer än ett av följande villkor omfattas av den nya rapporteringsskyldigheten:

  • medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 250,
  • balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 175 miljoner kronor,
  • nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 350 miljoner kronor.

Regeringskansliets bedömning är att bestämmelsen träffar ca 1 600 företag.
Vidare föreslås att vissa stora noterade bolag (uppskattningsvis ca 50 företag av de 1 600) i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, med avseende på exempelvis ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund.

De nya kraven på hållbarhetsrapportering kommer att införas i årsredovisningslagen. Där ingår sedan tidigare bestämmelser om den information som ska framgå av företags finansiella rapportering.

De nya reglerna föreslås börja tillämpas för räkenskapsåret 2017.