Utmaningar för möbelindustrin

Branschen står inför utmaningar inom en rad områden där TMF har identifierat hållbart skogsbruk, kemikaliecocktailen och socialt ansvarstagande som särskilt angelägna för svensk möbelindustri.

 • Hållbart skogsbruk
  Trä- & möbelindustrierna ska säkerställa att den träråvara som används härrör från ansvarsfullt och hållbart skogsbruk.
 • "Chemical cocktail"
  Globalt produceras årligen över 400 miljoner ton kemikalier fördelat på över 140 000 ämnen. Att minimera användningen av farliga kemikalier är en förutsättning för framtidens cirkulära ekonomi. Trä- och möbelindustrin har fasat ut och minskat användningen av många kemikalier och utvecklingen går mot ännu lägre halter. T.ex. efterfrågas produkter med allt lägre mängd VOC och många går mot vattenburna produkter. Miljömärkta textilier dominerar och det finns numera ett brett sortiment. Även om trä- & möbelindustrierna över tid har minskat kemikalieanvändning bör ytterligare minskning ske och strävan efter helt giftfria produkter. Inte minst gäller detta för att förbereda för framtidens cirkulära ekonomi.
 • Socialt ansvarstagande
  TMF eftersträvar hållbar konkurrens på lika villkor där branschens kunder uppmanas att ställa relevanta sociala krav baserade på FN:s Global Compact vid inköp och upphandling av möbler. Att säkra produktionspersonalens arbetsmiljö, erbjuda schyssta arbetsvillkor och respektera förordningar gällande yttre och inre miljö är kostnadsdrivande och undlåtenhet att ta detta ansvar innebär att dessa företag konkurrerar på andra villkor emedan produkterna prismässigt blir mer konkurrenskraftiga. Att ställa sociala krav är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utöver de mer specifika utmaningarna för branschen så har TMF identifierat ett antal starka drivkrafter för att introducera och utveckla cirkulära affärsmodeller. Den cirkulära ekonomin kan utgöra effektiv verktyg för att bidraga med lösningar inom:

 • Energi & klimat
  En av vår tids största utmaningar ligger i klimatförändringarna till följd av ökade halter växthusgaser i atmosfären. Den cirkulära ekonomin som gör det möjligt att utnyttja återbruk och återtillverkning innebär substantiell minskning av energiförbrukning jämfört med nytillverkning – i vissa fall kan uppemot 90% energi sparas.
 • Avfall – land, hav & atmosfär
  År 2025 räknar man med det globalt kommer genereras ca 6 miljoner ton avfall per dag. Merparten av detta läggs antingen på tipp, bränns upp eller hamnar i havet . Vid sidan av svårartade effekter såväl lokalt som globalt på ekosystemen innebär det ett stort slöseri med råvaror. Trä- & möbelindustrierna bör öka återbruk och återtillverkning och därmed bidraga till att minska generering av avfall samt utmärka sig som pionjärer inom utveckling av cirkulära affärsmodeller.
 • Råvaror – PEAK EVERYTHING
  Sedan oljekrisen på 1970-talet har det funnits en medvetenhet om att råolja är en begränsad tillgång. Man talar om "peak oil" och avser då när den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter den kommer att minska tills den hanterbara råoljan i praktiken tagit slut. Forskare menar att utöver råolja så löper en lång rad råvaror att "peaka" och ta slut. Detta rör råvaror som krom, koppar. guld, indium, bly, nickel, fosfor, platina, silver, tantal, tenn, uran, zink, sällsynta jordartsmetaller och helium. Utöver att tillgång på viktiga råvaror riskerar att bli begränsad så drivs råvarukostnader upp. Tillsammans med andra tillverkande industrier måste trä- & möbelindustrierna bidraga till hushållning och ökad återanvändning av komponenter och råvaror. Detta utgör en viktig drivkraft för framtidens cirkulära ekonomi.
 • Råvarupriser
  Under större delen av 1900-talet har råvarupriser sjunkit fram till början av 2000-talet då priserna började stiga kraftigt – mycket till följd av Kinas ekonomiska tillväxt. Ökad efterfrågan i kombination med framtida bristsituationer till följd av sinade tillgångar till följd av "Peak-everything" kommer att driva upp råvarupriserna ytterligare. Ett sätt att parera för detta är att utnyttja existerande råvaror effektivare i ett kretslopp i stället för att använda jungfruligt material.