Trappor

Foto: Drömtrappor

Svensk trätrappsindustri omsätter cirka 300 miljoner kronor och har cirka 280 anställda. Merparten av företagen är medlemmar i TMF och dess trappgrupp. Totalt handlar det om cirka 30 företag som tillverkar trätrappor.

TMF:s trappgrupp träffas två gånger per år – vår och höst - för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter.
Läs mer.

TMF:s arbete för trappindustrin

En viktig del för TMF:s trappgrupp är att bevaka och svara på remisser från olika myndigheter eller andra. Exempel på detta är Boverkets byggregler (BBR) och AMA Hus (Byggtjänst) eller olika miljömärkningar.

Medlemsföretagens intressen representeras genom att TMF uppvaktar regering, riksdag och myndigheter. En del politiska frågor drivs även massmedialt. En annan plattform är Almedalsveckan i Visby. Nybyggnation såväl som renovering av "Miljonprogrammet" står högt på prioriteringslistan.

Standardisering följs genom medlemskap i SIS och TK 182, svensk spegelkommitté för den europeiska TC som arbetar med trappstandardisering.

TMF samlar kvartalsvis in trappstatistik från medlemsföretagen och rapporterar ut i gruppen. Vidare rapporteras statistik över igångsatta och färdigställda lägenheter (flerfamiljshus och småhus) samt utvecklingen inom bygghandeln.

Exklusivt medlemsmaterial

Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom trappgruppen. Du kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Medlemssök

Genom att välja "trappor" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s trappgrupp.