Trähus

Foto: Hjältevadshus

Svensk trähusindustri producerar monteringsfärdiga trähus för drygt 20 miljarder kronor och har 5 000 anställda. Inom småhusindustrin dominerar den svenska trähusindustrin med en marknadsandel på 90 procent medan marknadsandelen är cirka 10 procent inom flerbostadssektorn. Trähusgruppen inom TMF omfattar cirka 80 företag som tillverkar små-, flerbostads, fritidshus, friggebodar och fristående garagekonstruktioner.

Arbetet inom TMF Trähus leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för val av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet för att diskutera och lägga fast riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. Läs mer.
TMF erbjuder medlemmarna i trähusgruppen flera olika utbildningar, såsom auktorisation av trähussäljare och certifiering av trähusbyggare. Läs mer.

Medlemsföretagen i trähusgruppen har dessutom till gång till TMF Nyhetsbrev Trähus som är ett riktat nyhetsbrev med information som enbart berör trähus och bostadsfrågan, faktorer och nyheter som påverkar trähusbranschen. Läs mer.

TMF tar kontinuerligt fram flera olika typer av småhusstatistik samt prognoser. För närvarande handlar det om en månatlig marknadsrapport, SCB-statistik,Trähusbarometern, som publiceras två gånger per år, samt en byggprognos (för småhus). Under 2013 utökades statistiken med lägenheter i flerfamiljshus byggda med bärande träkonstruktion.
Alla rapporter och publikationer finns tillgängliga under "Branchstatistik".

Medlemsföretagens intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag, statliga verk, myndigheter och samarbeten med NGO´s (icke statliga organisationer) som helt eller till delar har samma intressen som TMF:s medlemmar. En del politiska frågor drivs även massmedialt.
Lobbyarbetets inriktning tas fram med hjälp av medlemsföretagen genom en årlig enkät, sedan fastställer styrgruppen prioritering av frågorna. Eftersom alla TMF:s medlemsföretag påverkas positivt av att det byggs mer är ökat bostadsbyggande en viktig central fråga inom TMF.

Byggindustrin påverkas av tekniska krav som ställs av Boverket och här har trähusindustrin också mycket gemensamt med byggmaterialtillverkarna. TMF har olika forum och verktyg för att arbeta med tekniska frågor.
Det finns bl a en teknikergrupp som arbetar med gemensamma frågor och lämnar synpunkter på de tekniska beslut som kommer från kommunerna och Boverket. TMF har tillsammans med SP och teknikergruppen tagit fram TMF Energi, ett energiberäknings-program anpassat till Boverkets energikrav. Trähusgruppens teknikergrupp träffas cirka fem gånger om året.
TMF arrangerar årligen TMF Trähusdagar tillsammans med SP för att belysa aktuella tekniska frågor inom industrin.

Exklusivt medlemsmaterial

Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom fönstergruppen. Du kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Medlemssök

Genom att välja "trähus" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s trähusgrupp.