Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal levererade dörrar ackumulerat under 2018 var 1 582 677, en minskning med 5 procent jämfört med samma period 2017. Omsättningen ökade med 0,4 procent till drygt 2 miljarder SEK.

Exporten minskade med 12 procent till 730 027 dörrar  medan importen minskade med 6 procent till 327 869 dörrar.

Vid slutet av 2018 var antalet anställda 1 142, en ökning med 1,2 procent. 

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - december 2018

Byggmaterialindex (tidigare Bygg- och järnindex) från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 2,6 procent under december 2018 jämfört med december 2017. För helåret 2018 ökade byggmaterialhandeln med 2,8 procent.