Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Svensk dörrindustri omsätter drygt 2 miljarder kronor och har cirka 1 750 anställda. Merparten är medlemmar i TMF och vår dörrgrupp. Totalt handlar det om cirka 40 företag som tillverkar inner-, ytter- och institutionsdörrar.

TMF:s dörrgrupp träffas två gånger per år – vår och höst - för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter.
Läs mer.

TMF:s arbete för dörrindustrin

En viktig del för TMF:s dörrgrupp är att bevaka och svara på remisser från olika myndigheter eller andra. Exempel på detta är Boverkets byggregler (BBR) och AMA Hus (Byggtjänst) eller olika miljömärkningar.
Inom dörr- respektive fönstergruppen finns en teknisk kommitté som står bakom SFDK (Svensk Fönster och Dörrkontroll) som utfärdar SFDK godkännande för ytterdörrar och fönster.

Medlemsföretagens intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag och myndigheter. En del politiska frågor drivs även massmedialt. En annan plattform är Almedalsveckan i Visby. Nybyggnation såväl som renovering av "Miljonprogrammet" står högt på prioriteringslistan.

Internationellt - TMF är medlem i EuroWindoor som är en europeisk samarbetsorganisation för dörrar och fönster.

Standardisering följs genom medlemskap i SIS och TK 179, svensk spegelkommitté för den europeiska TC 33 för dörrar och fönster. Detta arbete i Europa bevakas också genom EuroWindoor.

TMF samlar kvartalsvis in dörrstatistik bland medlemsföretagen, samt några icke medlemmar, och rapporterar ut i gruppen. Vidare rapporteras statistik över igångsatta och färdigställda lägenheter (flerfamiljshus och småhus) samt utvecklingen inom bygghandeln.

Exklusvit medlemsmaterial

Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom dörrgruppen. Du kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Medlemssök

Genom att välja "dörrar" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s dörrgrupp.