Klimat & miljö

Träd
Foto: Pixabay

En viktig del av TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till en hållbar utveckling. Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, avfall och social utveckling. År 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Med Agenda 2030 som bas har TMF formulerat mål och vision för trä- och möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete.

Position - Substances of Concern som hämmar återvinning

TMF har deltagit arbetet inom Svenskt Näringslivs Miljöpolitikgrupp för att framföra näringslivets syn på vad den del av begreppet Substances of Concern (SoC) som är kopplat till återvinning innebär och hur processen bör gå till för att identifiera SoC som hämmar just återvinning. Begreppet SoC finns med i många aktuella EU-initiativ, såsom Circular Economy Action Plan (CEAP), Kemikaliestrategin, Taxonomin och inom:s SCIP-databasen. I nuläget har begreppet delvis varierande innebörd i olika policyinitiativ och lagstiftningar, vilket är problematiskt detta skapar otydlighet och riskerar att leda till sammanblandning. Vi menar att det är av stor vikt att definitionen för SoC blir samstämmig och tydlig i olika EU-initiativ. Med anledning av detta har vi skrivit ett position paper om SoC som delges myndigheter och politiker både nationellt och inom EU-kommissionen.

TMF delaktiga i EFIC: s framtagna initiativ för hållbara produkter

EFIC, den europiska möbelorganisationen, har publicerat ett position paper med branschens syn på kommissionens konsultation "Sustainable Product Initiative" där bl.a kommande digitalt produktpass och breddning av Ecodesign-direktivet hanteras. Detta ingår som en del i The Green Deal och Circular Economy Action Plan där kommissionen ska presentera ett skarpt lagförslag i november. TMF har, tillsammans med andra europeiska branschorganisationer varit delaktiga dels i framtagande av detta position paper, dels i att besvara själva konsultationen som nu är inskickad till kommissionen.

- Detta är av stor vikt för TMF:s medlemsföretag eftersom den aviserade breddningen av Ekodesign-direktivet och även kommande produktpass kommer att påverka hur företagen designar sina produkter och vilken information de ska behöva dela med sig av. Det har varit viktigt för TMF att sträva efter relevanta och väl avvägda krav som gynnar hållbar utveckling och samtidigt stärker företagens konkurrenskraft, säger TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar, vice ordförande i EFIC Circular Economy WG samt hållbarhetschef på TMF.