Timmerförordningen EU:s Timmerförordning (EU), nr 995/2010

Hållbar utveckling
Foto: Shutterstock

För att åtgärda problemet med inflöde till EU av timmer/trävaror från olaglig avverkning har Europaparlamentet och rådet antagit timmerförordningen. Timmerförordningen fastställer skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut denna typ av varor på EU:s marknad samt skyldigheter för handlare.

Lagen trädde i kraft den 3 mars 2013 och från det datumet blev det olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad.

TMF har tagit fram en sammanfattande lathund där grunderna i timmerförordningen gås igenom jämte en beskrivning av olika begrepp och definitioner. Dessutom finns själva förordningen samt Skogsstyrelsens kompletterande kommentarer för den svenska tillämpning tillgängliga för nedladdning. Se dokumenten till höger.

I dokumentlistan finns även några faktablad från Skogsstyrelsen angående timmerförordningen – i rollen som importör, köpare eller skogsägare.

TMF följer det vidare arbetet med implementering av timmerförordningen och bevakar vilka konsekvenser det får för svensk trä- och möbelindustri.

Övervakningsorganisationer

EU-kommissionen har - från september 2013 - utsett de två första övervakningsorganisationerna för timmerförordningen;

För mer info, se http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm