Nationella & internationella projekt - för hållbar utveckling

Hållbar utveckling
Foto: Shutterstock

Politiken både nationellt och i synnerhet på EU-nivå driver frågan om hållbar utveckling och behovet av omställning från linjär logik till cirkulär. Detta tar sig uttryck i den Nationella Strategin för Cirkulär Ekonomi samt i EU:s Green Deal och vidare i Circular Economy Action Plan.

Här presenteras kort TMF:s pågående projekt inom hållbar utveckling på både nationell och internationell nivå. 

Branschens svar på EU:s förslag till att förhindra avskogning

TMF har - via EFIC - samverkat med CEI-BOIS, EPF, EOS samt FEP, och där kommenterat EU-parlamentens förslag till kommande reglering för att säkerställa att produkter som sätts ut på den inre marknaden inte orsakar och bidrar till avskogning.
För TMF och våra medlemmar är det viktigt att kunna hänvisa till erkända certifieringar som FSC eller PEFC och även EU:s timmerförordning för att kunna styrka att våra industrier inte bidrar till avskogning. Vidare är förslaget förknippat med stora utmaningar såsom t.ex geolokalisering som kan vara mycket besvärligt att administrera.

73-punktsprogrammet, Klimatplanen 132 punkter

TMF analyserar och bevakar vilka konsekvenser dessa föreslag kan komma att ha för branschen. Inom ramen för samverkan Svenskt Näringslivs Miljöpolitikgrupp behandlas ett antal av föreslagna åtgärder vilket renderar påverkansarbete nationellt och inom EU.

Produktpass / EU Product Passport

TMF bedriver tillsammans med andra medlemsorganisationer och Svenskt Näringsliv påverkansarbete rörande förslagen till dels nationellt produktpass och dels europeiskt Product Passport. Position paper är framtaget i samverkan inom SN Miljöpolitik som skickats till dels svenska regeringsföreträdare, dels motsvarande inom EU-kommissionen. Publicerat på www.tmf.se

Giftfri miljö vs. Klimat & resurseffektivitet

Arbete bedrivs hur kemikalieinnehåll ska hanteras i material som tas tillbaka för återvinning/återtillverkning. Löpande dialog och möten med Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket angående målkonflikten miljömålen Giftfri miljö och Klimat (resurseffektivitet). TMF deltar tillsammans med Svenskt Näringsliv i möten med nämnda myndigheter.

Nationell strategi för cirkulär ekonomi

TMF har tillsammans med Svenskt Näringslivs miljöpolitik-grupp formulerat och skickat kommentarer till Näringsdepartementet och Miljödepartementet.

 • En svensk vision för cirkulär ekonomi som betonar möjligheterna för ökad konkurrenskraft
 • Betydelsen av EU:s inre marknad, internationellt samarbete och harmoniserade regler för en framgångsrik cirkulär ekonomi
 • Behovet av ett systemperspektiv och översyn av nuvarande strukturer och arbetssätt i samhället
 • Näringslivets centrala betydelse för utvecklingen av den cirkulära ekonomin
 • Vikten av att cirkulära affärsmodeller ges möjlighet att utvecklas genom hinderröjning och översyn av regelverk
 • Tydligare och förändrad myndighetsstyrning för högre prioritering av cirkulära material- och produktflöden
 • Konsumentens avgörande betydelse för omställningen till en mer cirkulär ekonomi
 • Kompetensutveckling inom cirkulär ekonomi behövs i hela samhället för att främja utvecklingen
 • Sveriges naturtillgångar är fortsatt viktiga

EPD / Environmental Product Declaration

TMF bedriver utvecklingsprojekt för att ta fram PCR och EPD-generator för svensk KoB och möbelindustri. Parallellt med detta arbete bevakas intentionerna från kommissionen att förorda PEF/OEF.

Läs mer om EPD-projektet 

Miljöklassningssystem byggmaterial

BMI, SVEFF, Golvindustrin och TMF samverkar för att hantera Sunda Hus och Byggvarubedömningen ang. eBVD och användarvillkor. SH och BVB har "dömt" ut eBVD vilket gemensamt har bemötts.

Delegationen för cirkulär ekonomi

TMF har under hösten deltagit i Expertgruppen för Cirkulära Designprinciper. Rapport har sammanställts och skickats till Delegationen.

SIS standardisering TK 616

TMF deltar tillsammans med Skogsindustrierna i arbetet syftande till att ta fram internationell ISO-standard för cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten

Revidering krav för offentlig upphandling av möbler. TMF har sammanställt branschens gemensamma kommentarer och skickat till UHM. TMF och Möbelfakta har enskilt möte med ansvarig projektledare på UHM den 20 november

Circular Economy Action Plan

CEAP är EU-kommissionens plan för cirkulär omställning inom unionen. TMF bevakar och kommenterar övergripande inom ramen för Svenskt Näringslivs miljöpolitiska grupp där bland annat ett position paper tagits fram med följande synpunkter:

 • CEAP välkomnas
 • CEAP måste synkas med andra policyområden inom the Green Deal
 • Företagens konkurrenskraft är en förutsättning för cirkulär ekonomi
 • Stärk internationellt arbete (dvs globalt)
 • EU-harmonisering av regler
 • Hållbarproduktdesign där breddning av ECO-designdirektiv välkomnas men dialog med näringsliv är nödvändigt
 • Öka inflytande för konsumenter/offentliga köpare genom PEF, ECO-label och Product Passport men målsättning att få enhetliga & relevanta kriterier, sätta minimikrav för undvika greenwash
 • Mindre avfall, mer värde kräver att man adresserar "giftfritt" vs resurseffektivitet

Sustainable Product Initiative

Konsultation från EU-kommissionen inom ramen för CEAP Sustainable Product Policy Framework där TMF kommenterar via både Svenskt Näringsliv och EFIC.


Widening of the scope of the Ecodesign directive

Enligt förslaget ska till exempel möbler inkluderas. Detta arbete måste göras i samklang med andra direktiv/lagstiftning samt gemensamma definitioner av centrala begrepp måste fastställas (t.ex. durability, reusability, reparability, upgradability, recyclability and resource and efficiency).

Establishing overarching product sustainability principles

Det är av stor vikt hur dessa definieras och måste ske i samråd med näringslivet.

Producers responsible for providing more circular products 

Produkter utvecklade för cirkulära flöden måste vara konkurrenskraftiga och viktiga åtgärder från politiken ligger i att undanröja hinder för cirk. flöden som idag gör att många modeller är olönsamma.

Mandatory sustainability labelling

EU-kommissionen vill införa någon form av LCA-baserad certifiering typ PEF. Oklart om näringslivet välkomnar PEF i förhållande till EPD. Sannolik vill näringslivet iaf förorda LCA-metodik baserat på gemensamma ISO-standarder. Vidare har kommissionen rådighet över EU ECO-label som kan nyttjas som policyinstrument. Slutligen har man för avsikt att implementera Product Passport.

Establishing EU rules for setting mandatory minimum sustainability requirements on public procurement of products: om detta införs införs bör de överensstämma med principerna och riktlinjerna i the Public Procurement Directive och baseras på tydliga definitioner, med stöd av vetenskapliga bevis, LCA och metoder som har utvecklats tillsammans med relevanta intressenter.

Measures on production processes: t.ex. underlätta användningen av återvunnet innehåll eller återtillverkning och spåra användningen av farliga ämnen i sådana processer. Detta kräver revidering av avfallsdirektivet som idag utgör hinder för vidare utveckling av dessa modeller.

Product Safety Directive

TMF har tillsammans med EFIC svarat på konsultation från kommissionen rörande behov att revidera PSD så det bättre passar dagens produkter och marknadsförutsättningar.

Empowering the consumer for the green transition

TMF har tillsammans med EFIC svarat på konsultation från kommissionen rörande behov av gemensamma definitioner på centrala begrepp; utformning av Product Passport; problematisering av Ecolabel for furniture; problematisering av PEF; värdet av (cirkulära) minimikrav i GPP samt digitaliserings betydelse för omställning.

Substantiating environmental claims

TMF har tillsammans med EFIC svarat på konsultation från kommissionen rörande hur man ska kunna underbygga gröna påståenden. Arbete pågår även inom SN Miljöpolitik att komma fram till gemensam syn på nämnda konsultation där TMF har ansvar för att ta fram underlag för att bedöma PEF/OEF.

EU Chemicals Strategy for Sustainability

Kommissionen publicerade ny kemikaliestrategi i oktober. TMF har tillsammans med EFIC publicerat en pressrelease där vi b. la lyfter behovet av tillsyn jämte att någon form av riskbedömning är nödvändig i återbruk av existerande produkter där fullständig kunskap saknas kring kemikalieinnehåll. TMF kommer även att kommentera strategin tillsammans med Svenskt Näringsliv.

EFIC Best Practices Circular Economy

Technical Working Group Circular Economy, samlar goda exempel från industrin inför publicering på nya websidan. TMF är aktiv med flertalet svenska företag.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in