Näringspolitik

architecture
Foto: TMF

TMF:s primära uppgift gentemot trähus är att driva frågor som är viktiga för medlemsföretagens konkurrenskraft och verksamhet. Medlemsföretagens intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag, statliga verk, myndigheter och samarbeten med NGO´s (icke statliga organisationer) som helt eller till delar har samma intressen som TMF:s medlemmar. En del politiska frågor drivs även massmedialt.

Lobbyarbetets inriktning tas fram med hjälp av medlemsföretagen genom en årlig enkät, sedan fastställer styrgruppen prioritering av frågorna.

För TMF Trähus är de mest prioriterade frågorna:

  1. Ökat byggande i allmänhet och småhus i synnerhet, fler byggrätter och mer detaljplanelagd mark.
  2. Enhetligt tolkat regelverk utan kommunala särkrav.
  3. En fungerande bostadsfinansiering

Eftersom alla TMF:s medlemsföretag påverkas positivt av att det byggs mer är ökat bostadsbyggande en viktig central fråga inom TMF. Att det i synnerhet ska byggas mer småhus bygger inte på ett motsatsförhållande till flerbostadshus i allmänhet eller flerbostadshus i trä. Tvärtom är flerbostadshusbyggande i trä en inom TMF lika prioriterad fråga inom TMF som småhus, men problemområdena är delvis åtskilda. Flerbostadshus är i allmänhet inte en bostadsform som av kommuner motarbetas. Vad gäller flerbostadshus i trä har TMF lagt ner stora resurser och driver ihop med Sv. Trä ett projekt 'Träbyggnadskansliet´ vars uppdrag sedan över 15 år, är att promota och lyfta fram materialet träets förträfflighet för stora byggprojekt. Flerbostadshusbyggandet i trä idag ligger i en positiv trend.

Småhus har tappat marknadsandelar sedan 80-talet och trenden är fortsatt svagt negativ över tid. Synen på det enfamiljshusboendet, ägda framförallt men också brfér, par- och radhusboendet har tvingats stå tillbaka sedan flera decennier. Tolkningen av vad urbanisering och förtätning är går isär. Forskning visar på att en lagom förtätning är bäst utifrån ett socialt ekonomiskt efterfrågebart och ekologiskt hållbarhetsperspektiv, emedan kommuner och fastighetsutvecklare är mer intresserade av att bostäder och kontor på höjden.

TMF driver kontinuerligt frågan om tex. Trädgårdsstad, Tomträtt 2.0 och Egnahem som ett sätt att gynna småhusbebyggelsen inom ramen för den globala urbaniseringstrenden och hållbar stadsbebyggelse.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in