Krav på certifiering för pannoperatörer skjuts fram

Arbetsmiljöverket har nu beslutat att retroaktivt skjuta fram ikraftträdandet av kravet på certifiering för pannoperatörer i två år. Kravet på certifiering för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 börjar därför gälla 1 december 2022.

Krav på certifiering av operatörer av pannor infördes i 6 kap 4 § i föreskrifterna Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3 vilka trädde i kraft den 1 dec 2020.

Många företag har ännu inte skaffat sig den certifiering de behöver, inte minst på grund av den rådande pandemin. Därför har Arbetsmiljöverket nu beslutat att retroaktivt skjuta upp ikraftträdandet av bestämmelserna om certifiering av operatörer för pannor i kategori 1 och 2 för att alla som behöver certifiering ska ha möjlighet att skaffa sig det.

När träder kravet på certifiering kraft och vad innebär det?

Kravet på certifierad pannoperatör för samtliga kategorier 1-4 träder i kraft 1 december 2022 enligt AFS 2017:3 Bilaga 2. Vid certifiering valideras pannoperatörens kunskaper. Bland annat ska operatören visa på viss kunskap om risker med olika bränslen och risken med restvärme. Det ska vara ett certifieringsorgan som är ackrediterat som utfärdar certifikatet. Som arbetsgivare behöver du varje år skicka information till certifieringsorganet om den certifierade pannoperatören har övervakat panna med relevant kategori.

Alla som deltar i övervakning av pannan behöver inte vara certifierade, men som arbetsgivare ska du genom dina rutiner säkerställa att minst en som deltar i övervakningen är certifierad. Det kravet gäller även när pannan övervakas under jourtid. Du ska kunna visa upp den rutinen när det ackrediterade kontrollorganet du anlitar, gör driftprov av pannan.

I Sverige är det normalt sett SWEDAC som ackrediterar certifieringsorgan, och på deras hemsida kan du söka efter ackrediterade certifieringsorgan. 

Information om certifiering av pannoperatörer finns på av.se.