Trycksatta anordningar

Sedan den 1 december 2017 är det krav på dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av anordningen och dess säkerhetsutrustning.

Foto: Pixabay

Sedan den 1 december 2017 är det krav på dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av anordningen och dess säkerhetsutrustning. Kan du inte uppvisa dokumenterade rutiner samt ett godkänt kontrollintyg risker du att få en sanktionsavgift.

Kravet på dokumenterade rutiner för den fortlöpande tillsynen av anordningen och dess säkerhetsutrustning gäller för alla typer av trycksatta anordningar. Arbetsmiljöverket kampanjen går ut på att ta reda på om företagen följer AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar när det gäller dokumenterade rutiner samt kontroll, (tidigare benämndes besiktning) Kan du inte uppvisa dokumenterade rutiner samt ett godkänt kontrollintyg risker du att få en sanktionsavgift. Under förra veckan kontrollerade arbetsmiljöverket över 100 företag om de följer gällande regler.

Råd och tips

Rutinen ska säkerställa att era trycksatta anordningar fungera som avsett och upptäck brister ska dessa åtgärdas. Ex läckande olja, luft och allt man kan tänka sig. Utgå ifrån vad ni redan gör och skriv ner detta. Då har ni förmodligen prickat in allt som behövs och omfattas av föreskriften när det gäller fortlöpande tillsyn, ta gärna hjälp av besiktningsintyg och de som utför era besiktningar. Troligtvis framgår det av besiktningsintyget vad som bl.a bör ingå, ex motionera säkerhetsventilen xx ggr/år.

Tänk på att den fortlöpande tillsynen som omfattas av ert systematiska arbetsmiljöarbete inte får förväxlas med den kontroll som utförs av ett besiktningsorgan. Och att trycksatta anordningar inte får användas/trycksättas om de inte genomgått en godkänd kontroll.

Reglerna i AFS 2017:3:
Användning & kontroll av trycksatta anordningar

Fortlöpande tillsyn

2 kap 6 § För att få vara trycksatta måste trycksatta anordningar med tillhörande säkerhetsutrustning regelbundet undersökas med fortlöpande tillsyn. Undersökningen ska ge underlag för arbetsgivarens bedömning av om den trycksatta anordningen och eventuell säkerhetsutrustning har skadats eller på annat sätt försämrats. Den fortlöpande tillsynen ska minst omfatta tillsyn av att

  1. anordningen fungerar tillfredsställande,
  2. inga otätheter har uppkommit,
  3. anordningen eller säkerhetsutrustningen inte har utsatts för skadlig
  4. yttre eller inre påverkan,
  5. inga andra fel eller avvikelser har uppstått,
  6. trycksatta anordningar, ventiler och nödstopp är korrekt märkta, och
  7. eventuell föreskriven kontroll enligt 3 kap., 5 kap. eller sådan kontroll
  8. som avses i 1 kap. 4 § 1–2 har utförts.

Kap 3 tar upp och gasflaskor mm.
Kap 5 handlar om kontroll, tidigare benämndes det besiktning (första kontroll, återkommande kontroll osv)
Tänk på att den rutinen för den fortlöpande kontroller gäller alla trycksatta anordningar, tryckkärl, pannor osv.

Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar i klass A eller B

4 kap 17 § En arbetsgivare som låter en trycksatt anordning i klass A eller B vara trycksatt ska se till att det finns dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av anordningen och dess eventuella säkerhetsutrustning.

Av rutinerna enligt första stycket ska det framgå hur arbetsgivaren säkerställer att kraven i 2 kap. 6 § 1–6 följs. (se ovan) Arbetsgivaren ska regelbundet och minst en gång per år utvärdera och vid behov revidera rutinerna för fortlöpande tillsyn. Arbetsgivaren ska ge en fysisk person uppgiften att se till att den fortlöpande tillsynen genomförs och dokumenteras enligt den upprättade rutinen.

Den arbetsgivare som låter en trycksatt anordning vara trycksatt i strid med första stycket ska betala en sanktionsavgift, Lägsta avgiften är 10 000 kronor och högsta avgiften är 100 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 100 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: Avgift = 10 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 180 kronor. Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

TMF erbjuder rådgivning

Kontakta gärna Rickard Lindberg, TMF:s rådgivare inom säkerhet och hälsa, om ni har ytterligare frågor angående detta. Se kontaktuppgifter till höger.