Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är den föreskrift som gäller för alla arbetsplatser, oavsett vilken bransch det gäller eller hur många anställda man har. I föreskriften beskrivs en proaktiv metod där man systematiskt ska undersöka sin arbetsmiljö för att förhindra ohälsa och olycksfall. Exempel på undersökningar är medarbetarenkät, skyddsrond och tillbudsrapportering.

Arbetsmiljöarbetet ska göras i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare. Arbetsmiljöarbetet ska ske som en naturlig del i den dagliga verksamheten och därmed integreras i samtliga beslut som fattas som kan komma att påverka hälsan eller arbetsmiljön för medarbetarna.

Det ska också finnas en policy, dvs. en viljeyttring, om vad och åt vilket håll företaget vill inom arbetsmiljöområdet.

Rutiner ska finnas för hur man ska bedriva arbetsmiljöarbetet.

För att kunna verka för en god arbetsmiljö behöver det finnas en tydlig uppgiftsfördelning. Den som har fått ansvar för en särskild uppgift inom arbetsmiljöarbetet ska ha tillräckliga befogenheter, kompetens och resurser.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har kunskap om riskerna i sitt arbete, vid särskilt riskfyllda arbeten ska även skriftliga instruktioner finnas.

Ibland saknas egen kompetens inom företaget för att kunna undersöka och följa reglerna inom arbetsmiljö, exempelvis om man vill mäta luftkvalitet, eller buller, genomföra medicinska kontroller eller en rehabiliteringsutredning – i dessa fall ska man ta hjälp av företagshälsovården eller motsvarande kompetens.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska årligen följas upp och utvärderas så att eventuella förbättringar kan vidtas.

Dokumentationskrav

  • Riskbedömning och handlingsplaner ska alltid vara skriftliga.

  • Skriftlig arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

  • När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

Relaterat material och länkar

Arbetsmiljöverkets startpaket för SAM (guide +  mallar med exempel)
Arbetsmiljöverkets temasida
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöverkets webbutbildning i SAM
Prevent?