Skyddsombud

Enligt Arbetsmiljölagen ska det finnas skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst 5 anställda. Finns det flera skyddsombud på en arbetsplats ska en av dem utses till huvudskyddsombud och samordna de övriga skyddsombud. Skyddsombudens huvudsakliga uppdrag är verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och att företräda sina kollegor i arbetsmiljöfrågor.

Regionala skyddsombud är främst till för de arbetsplatser som inte har något eget lokalt skyddsombud. För att det regionala skyddsombudet ska få tillträde till arbetsplatsen krävs att de är "registrerade" hos arbetsgivaren. Det skall alltså finnas ett protokoll som visar vem som är regionalt skyddsombud och under vilken period. Dessutom måste det finnas minst en medlem på arbetsstället och det ska inte finnas någon skyddskommitté.

Samverkan är A och O för att uppnå en god arbetsmiljö. Hela kapitel 6 i arbetsmiljölagen handlar om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. De är vi parter som har i uppgift att se till att vi följer kapitel 6 och att detta fungerar. Arbetsmiljöverket kan inte besluta om sanktioner om någon bryter mot detta kapitel.

Man kan inte som arbetsgivare välja vem som ska vara skyddsombud, det är dock en fördel att ha ett skyddsombud lokalt på arbetsplatsen som "speaking partners" i arbetsmiljöfrågor.

Det är i första hand den lokala arbetstagarorganisationen, som har eller brukar ha kollektivavtal på arbetsplatsen, som väljer ombuden. De som blir valda ska ha insikt och intresse för arbetsmiljöfrågor och vara väl förtrogna med arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Oftast väljs de på tre år. Det är viktigt att arbetsgivaren blir underrättad om vem som är vald och för vilken period.

Skyddsombudens huvudsakliga uppdrag är verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och att företräda sina kollegor i arbetsmiljöfrågor. De ska dessutom vaka över att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet. Skyddsombuden har rätt att delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation eller vid inköp av nya kemiska ämnen. De ska också delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid undersökningar av arbetsmiljön, vid riskbedömningar och vid upprättandet av handlingsplaner.

Skyddsombuden som är valda av facket lyder under såväl förtroendemannalagen som sekretesslagen. De har tystnadsplikt om de får känslig information såsom exempelvis förändringar som planeras eller vid rehabiliteringsärenden där de är inblandade.
Skyddsombuden har vida befogenheter. De har bland annat rätt att kräva förändringar av arbetsgivaren för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Om inte arbetsgivaren agerar har ombuden rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket för att få dem att inspektera verksamheten och avgöra ärenden. De har också mandat att stoppa arbeten som innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Stoppet gäller till dess att Arbetsmiljöverket har gjort sitt ställningstagande.

Länkar

Arbetsmiljöverkets temasida om skyddsombud
Skyddsombud - broschyr från Arbetsmiljöverket
Prevents temasida om skyddsombud