Skyddskommitté

I arbetsmiljölagen står det att en skyddskommitté ska finnas om man är fler än 50 arbetstagare på arbetsplatsen eller om arbetstagarna begär att det ska finnas en skyddskommitté.

En skyddskommitté är en partsammansatt grupp av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter som arbetar med frågor som har med arbetsmiljö och hälsa att göra på arbetsplatsen. Man bör sätta samman gruppen med ungefär lika många personer från arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Ordförande i kommittén ska ha mandat att fatta beslut. Minst ett skyddsombud ska ingå i gruppen. Även en expertresurs på arbetsmiljöområdet kan med fördel delta, exempelvis en person från företagshälsovården eller liknande. Enligt Arbetsmiljöförordningen bör gruppen träffas minst en gång per kvartal.

Exempel på ämnen att behandla i skyddskommittén är:

  • Sätta och följa upp kort- och långsiktiga mål för arbetsmiljön och de nyckeltal man vill mäta
  • Gå igenom skyddsrondsprotokoll och övriga undersökningar man har gjort gällande arbetsmiljön och besluta om kommande åtgärder i handlingsplanen
  • Gå igenom statistik för tillbud, olyckor, sjukskrivning och utredningar av dessa
  • Se över om det finns personer som behöver anpassning och rehabilitering
  • Diskutera användningen av företagshälsovården och på vilket sätt ni kan få ut största möjliga nytta av deras tjänster
  • Bestämma vilka personer som ska ha utbildning i arbetsmiljöfrågor, både chefer/arbetsledare och skyddsombud. Arbetsmiljöområdet är stort så utöver grundutbildning kan vissa personer behöva vidareutbildning i vissa ämnesområden
  • Planering av nya och ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och organisation. Även användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall. Hur och vilka ska vara med och göra risk- och konsekvensbedömningar?
  • Översyn av behovet av lagstadgade medicinska kontroller samt eventuella hälsokontroller och friskvård
  • Översyn av rutiner, instruktioner och övriga dokument i arbetsmiljöarbetet
  • Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet