Arbetsmiljöverkets sanktionssystem

Från 1 juli 2014 gäller Arbetsmiljöverkets utökade system för sanktionsavgifter. Tidigare var cirka 120 paragrafer straffsanktionerade, dvs kunde ge böter. Nu är istället ett 50-tal paragrafer förenade med en sanktionsavgift. Arbetsmiljöverkets ambition är att vartefter föreskrifter görs om så tillkommer fler paragrafer som är förenade med sanktionsavgifter.

Sanktionsavgifter

Tanken med paragraferna som är förenade med sanktionsavgift är att de ska vara tydligt formulerade, enkla att förstå och att det finns en hög risk för olycksfall eller ohälsa om man inte följer bestämmelsen. En överträdelse ska konstateras av inspektör vid inspektion och därefter beslutar Arbetsmiljöverkets jurister om ett avgiftsföreläggande. Sanktionsavgiften avser tiden före inspektion, eventuellt föreläggande eller förbud avser tiden efter inspektion.

Reglerna med sanktionsavgift riktar sig i de flesta fall till arbetsgivare men det finns även särskilda bestämmelser för tillverkare/importörer samt byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare.

Avgiften är i flera fall differentierad och då beroende av antalet sysselsatt i företaget. Exempelvis får den med en (1) sysselsatt den lägsta avgiften och de med 500 eller fler sysselsatta den högsta avgiften. Summan varierar mellan 2.000 kronor till 1 miljon kronor.

TMF tillhandahåller en sammanställning över de aktuella föreskrifterna och paragrafer som ger direkta sanktioner. Se dokument att ladda ner till höger.

Böter

Följande arbetsmiljöregler är fortfarande straffsanktionerade utifrån arbetsmiljölagen och kan leda till böter:

  • lämna oriktiga uppgifter till Arbetsmiljöverket
  • ta bort en skyddsanordning
  • bryta mot skyldigheten att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud
  • bryta mot vissa bestämmelser om minderåriga (gäller även delar i föreskriften om minderåriga)

Vite

Vite kan fortfarande dömas ut efter att föreläggandet eller förbudet från inspektion inte följts. Detta innebär att en sanktionsavgift även kan kombineras med ett vitesföreläggande.


Länkar

Arbetsmiljöverket - sanktionsavgifter