Vad gäller för minderåriga i sommar?

- Arbetsmiljöregler för sommarjobbare 16-18 år

Reglerna för minderåriga är stränga och det finns få undantag eller skillnader för ungdomar som sommarjobbar och/eller går en yrkesutbildning. Grunden är att arbetet ska vara enkelt och ofarligt. För mindre barn, dvs. 12-16 år är reglerna ännu skarpare och tas inte upp här. Har ni frågor som berör de yngre barnen så kontakta oss för rådgivning.

Arbetsuppgifterna ska väljas med stor omsorg och det är viktigt att ta hänsyn till den minderåriges fysiska och psykiska individuella förutsättningar samt att minderåringar saknar eller har mycket liten erfarenhet av yrkeslivet och dess arbetsmiljörisker.

För ungdomar gäller ett generellt förbud mot arbete med maskiner som har en sådan hög kraft eller effekt, att det finns risk för skador vid beröring av rörliga eller bearbetande delar såvida maskinen inte skyddas av tekniska åtgärder. Som ett ytterligare exempel på förbjudna arbetsuppgifter är arbetet i miljöer där andningsskydd krävs. Det är också förbjudet att använda gräsklippare i slänter. Att klippa gräset på plan mark är däremot tillåtet om den skriftliga riskbedömningen visar att arbetet kan utföras säkert. De riskfyllda arbetsuppgifterna som är förbjudna finns upptagna i bilaga 1, i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:3 om Minderårigas arbetsmiljö. I denna anges även undantagen. Av bilagan framgår att vissa förbjudna arbetsuppgifter kan vara tillåtna om den minderårige fullgjort gymnasieutbildning som arbetsuppgiften avser.

Information till vårdnadshavare och skyddsombud
Om det finns ett skyddsombud ska skyddsombudet underrättas om beslut att anställa en minderårig. Samtycke från vårdnadshavare krävs om arbetet avser något som personen aldrig tidigare utfört eller om personen ingår ett anställningsavtal för allra första gången. Samtycket behöver inte vara skriftligt. Samtycke krävs inte om personen är 16 år och arbetet avser något eller något liknande som denne tidigare har arbetat med.

Genom att ingå ett anställningsavtal utan vårdnadshavarens samtycke, kan avtalet bli ogiltigt och på så vis kan personen riskera att behöva avsluta arbetet. Anställningsavtalet kan även sägas upp av vårdnadshavaren om denne anser att det påverkar ungdomens hälsa, utveckling eller skolgång negativt och/eller hämmande. Samtycket kan dock ske i efterhand och då blir avtalet giltigt.

Informera om ordningsregler och skyddskrav
Ge den ferieanställde en bra introduktion och se till att den innehåller allmänna ordnings- och skyddsregler! Kontrollera att den minderårige förstår instruktionerna och säkerhetsrutinerna. Utse en lämplig handledare som har god kännedom om arbetet och riskerna. Gör en enkel riskbedömning enligt nedan, tänk på att den måste vara skriftlig.

Riskbedömning

  • Bedöm vilka arbetsuppgifter den minderårige kan utföra.
  • Undersök vilka riskkällor som finns i uppgiften.
  • Ta hänsyn till den minderåriges mognad och yrkeserfarenhet.
  • Uppskatta riskerna och vidta lämpliga åtgärder.

Arbetstid
Kom ihåg att det finns särskilda regler avseende arbetstid: max 8 timmar/dag och 40 timmar/vecka, med en veckovila på två sammanhängande dagar och minst 36 timmar. Den minderårige ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje period av 24 timmar, s.k. dygnsvila. Den minderårige får inte jobba mellan 22:00-06:00 eller 23:00-07:00. Den minderårige ska ha minst 30 minuters rast vid jobb som varar längre än 4,5 timmar.

Exempel på:

Tillåtna arbeten
Kontor
Handräckningsarbeten
Lättare budarbete/paketering
Manuell montering/hopsättning
Lättare trädgårdsarbete
Lager- och förrådsarbete
Målningsarbete med ofarliga färger
Arbete med skruvdragare

Förbjudna arbeten
Trä- och bearbetningsmaskiner, ex sticksåg.
Spikpistol och bultpistol.
Vibrerande verktyg, slagborrmaskin.
Röjsågar och häcksax.
Gräsklippning i slänter.
Arbete på hög höjd, nedstörtningsrisk över 3.5 m.
Arbeta med/service av motorredskap, fordon.
Arbete i miljöer där andningsskydds krävs.
Svetsning, lödning och lim om det kan innebära hälsofara.

Arbetsmiljöverket har en temasida på sin webbplats om "Unga i arbetslivet". Se: www.av.se

Anställning, lön samt försäkringar

  • I § 3 Stoppmöbel- respekive § 1 Träindustriavtalet finns löner angivna för minderåriga.
  • I Tjänstemannaavtalet finns inga löner reglerade för de som är under 18 år. Det är således upp till arbetsgivaren att sätta den lön som man anser vara lämplig.
  • Glöm inte anställningsavtal samt anmäl till Fora.

Mer information
För information om arbete för ungdomar eller ytterligare information i övrigt,
kontakta Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på Trä- och Möbelföretagen på telefon 08-762 72 45 eller Arbetsgivarjouren på telefon 08-762 79 70.