Minderåriga medarbetare

Den som inte fyllt 18 år är minderårig. Vid anställning av en minderårig gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter.

Ibland gäller olika regler beroende på hur gammal den minderåriga är och därför delas minderåriga in i tre åldersgrupper:

 • Yngre minderåriga: En minderårig som inte har fyllt 13 år.
 • Äldre minderåriga:  En minderårig som under det pågående kalenderåret fyller 13-15 år.
 • Ungdom:  En minderårig som har gått ut grundskolan och som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret.

Många av reglerna om minderårigas arbetsmiljö är straffbara. Att anlita en minderårig på ett sätt som inte stämmer med reglerna kan leda åtal och böter.

Arbetsuppgifter får inte vara farliga

Gemensamt för alla minderåriga är att de inte får utföra arbetsuppgifter som kan leda till allvarliga skador. Ju äldre en minderårig är, desto fler arbetsuppgifter är tillåtna. Det finns dock vissa arbetsuppgifter som alltid är förbjudna för minderåriga.

En ung person är inte fysiskt färdigutvecklad och har större risk att skada sig av exempelvis tunga lyft eller enformigt arbete. Denna risk är större ju yngre personen är. Dessutom är det så att barn och ungdomar

 • löper större risk att skada sig, både fysiskt och psykiskt
 • oftare råkar ut för olyckor
 • ibland tänker annorlunda än vuxna på hälsorisker och konsekvenser av olyckor
 • löper större risk att påverkas negativt av kemiska ämnen.

Minderåriga får inte arbeta ensamma om arbetet kan innebära risk för:

 • kroppsskada genom olycksfall
 • starkt psykisk påfrestning
 • våld och hot

Yngre barn får inte anlitas till arbete, men de får utföra mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter i familjeföretag som inte har några anställda, t ex trädgårdsarbete, lätt utfodringsarbete, frukt- och bärplockning.

Äldre barn får endast ha arbetsuppgifter som inte är fysiskt eller psykiskt påfrestande och som inte kräver stort ansvar. Det innebär att äldre barn inte får

 • ansvara för något som är värdefullt eller utföra uppgifter som kan leda till att man skadar sig om något går fel
 • utföra fysiskt tunga arbetsuppgifter, t ex tunga lyft
 • utföra psykiskt påfrestande arbetsuppgifter, t ex hantera värdesaker eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld, konflikter eller hot
 • sälja åldersrelaterade varor som t ex alkohol, snus och tobak.

För att kunna anställa ett äldre barn krävs ett godkännande från vårdnadshavaren att barnet får arbeta med de aktuella uppgifterna.

Ungdomar får endast utföra normalt ofarliga arbetsuppgifter. Riskfyllda arbetsuppgifter är dock tillåtna för ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning (eller likvärdig utbildning) för uppgiften, till exempel motorsågs- eller truckutbildning (eller om arbetsuppgiften ingår i skolundervisning eller handledd praktik). En arbetsgivares interna utbildning anses oftast inte vara tillräckligt omfattande för att klassas som likvärdig med en gymnasieutbildning.

Viktigt med riskbedömning

En arbetsuppgift som är lämplig för en minderårig är inte nödvändigtvis det för någon annan i samma ålder. Den individuella skillnaden i mognad och utveckling är stor hos barn och ungdomar.
Det är därför extra viktigt att bedöma risker för minderåriga och välja deras arbetsuppgifter med stor omsorg.

Riskbedömningen ska ta hänsyn till den minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt. Den ska omfatta risker som är typiska för minderåriga i olika åldersgrupper och behöver inte vara på individnivå.

Gör så här:

 • Bestäm de arbetsuppgifter som ska utföras av en minderårig.
 • Undersök vilka riskkällor som kan finnas i arbetet.
 • Uppskatta hur allvarliga riskerna kan vara. Utgå sannolikheten att en olycka inträffar och vad konsekvensen blir om den inträffar. Ta hänsyn till hur länge och hur ofta arbetet utförs.
 • Vidta de åtgärder som behövs för att ta bort eller förebygga riskerna.
 • Bedöm om det är lämpligt att en minderårig utför arbetsuppgifterna och vilken åldersgrupp den minderåriga i så fall bör tillhöra.

Introduktion och handledning

Se till att att den minderåriga får en grundlig introduktion på arbetsplatsen. Introduktionen ska innehålla information om arbetsuppgifterna och riskerna, helst anpassat till den minderårigas ålder och mognad. Om det behövs särskilda skydds- och hanteringsinstruktioner måste de vara enkla och tydliga.

Det är viktigt att det finns en handledare som har ansvaret för att introducera och lära upp den minderåriga. Innan den minderåriga får lämnas ensam med sina arbetsuppgifter måste handledaren förvissa sig om att den minderåriga har förstått instruktionerna.

Arbetstider

Yngre och äldre barn får arbeta enligt följande:

 • Under terminstid
  - 2 timmar per skoldag och 12 timmar per vecka
  - 7 timmar per skolfri dag och 12 timmar per vecka
 • Vid skolledighet under minst en vecka
  - 7 timmar per dag och 35 timmar per vecka
 • Mellan kl 06.00 och 20.00. Förbjudet att arbeta övriga tider.
 • Minst 14 timmars sammanhängande ledighet per dygn.
 • Minst 36 timmar sammanhängande ledighet per vecka, helst på helgen.
 • Minst 4 veckor sammanhängande ledighet under sommarlovet.

Ungdomar får arbeta enligt följande:

 • 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. Under skolveckor ska arbetstiden förläggas så att den inte hindrar skolarbetet eller möjligheten att tillgodogöra sig skolundervisningen.
 • Mellan kl 06.00 och 22.00, alternativt mellan kl 07.00 och 23.00.
 • Minst 12 timmar sammanhängande ledighet per dygn.
 • Minst 36 timmar sammanhängande ledighet per vecka, helst på helgen.

Undantag kan göras

 • om ordinarie arbetspass slutar mellan kl 22.00 och 24.00 eller börjar mellan kl 05.00 och 07.00 och där det medför stor olägenhet för verksamheten om den minderåriga inte kan avsluta eller påbörja arbetspasset vid de ordinarie tiderna. På sådana arbetsplatser får dygnsvilan förkortas till 11 timmar. Detta förutsätter dock att en kompenserande viloperiod ges i omedelbar anslutning till arbetspassets slut.
 • när det behövs med hänsyn till arbetsuppgifternas natur eller arbetsförhållandena i övrigt får arbetstiden uppgå till 8 timmar per dag i genomsnitt under en period av sju dagar och veckoarbetstiden uppgå till 40 timmar per vecka i genomsnitt under en period av fyra veckor.

Regler, stödmaterial och verktyg

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)
Arbetsmiljöverkets vägledning om minderårigas arbetsmiljö (best nr H453)
prevent.se/introduktionsguiden - Webbaserat verktyg för att skapa introduktionsprogram och som gör det enkelt att planera, genomföra och följa upp introduktion av nyanställda.