Ny föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet

Föreskriften AFS 2019:3, som träder i kraft den 1 november 2019, är en uppdatering och ändring av tidigare regler med samma namn. Den redogör för när det finns krav på medicinska kontroller och särskilda krav på tjänstebarhetsbedömning.

Vibrationer, handintensivt arbete, nattarbete och arbete med allergiframkallande kemiska produkter är de områden som kan beröra er i huvudsak.

Syftet med medicinska kontroller är att:

 • upptäcka tidiga tecken på ohälsa relaterat till arbetsmiljön
 • skydda särskilt känsliga personer
 • kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter
 • förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som t.ex. ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet

De viktigaste ändringarna är att:

 • medicinska kontroller vid handintensivt arbete införs.
 • läkarundersökning vid arbete med armerad esterplast utgår.
 • definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i EU-direktivet och arbetstidslagen.
 • tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas.
 • krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs.
 • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras.
 • struktur, språk och koppling till andra föreskrifter förtydligas.
 • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas.

Allmänt

Föreskriften innehåller krav på medicinska kontroller samt medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Medicinska kontroller ska anordnas vid:

 • arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer
 • handintensivt arbete
 • nattarbete
 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • annat arbete där en riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete visar att det är motiverat

Medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska anordnas vid:

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm, det vill säga asbest, vissa syntetiska oorganiska fibrer eller kvarts
 • arbete som innebär exponering för bly
 • arbete som innebär exponering för kadmium
 • arbete som innebär exponering för kvicksilver
 • arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad
 • arbete med rök- och kemdykning
 • dykeriarbete

Arbetsgivarens ansvar
Som arbetsgivare har du ett ansvar och en skyldighet att anordna medicinska kontroller inom en rad olika områden och dessa behöver du känna till. I ansvaret ligger också att du ska informera arbetstagaren om förutsättningarna kring den medicinska kontrollen och i förekommande fall tjänstbarhetsintyg samt få en återkoppling från arbetstagen över resultatet.

Medicinska kontroller
Innehåller tre övergripande element och innehållet i dessa varierar beroende på vilka kontroller som avses och hur gammal man är.

 1. kompetenskrav för att få utföra medicinska kontroller
 2. hur ofta och när en medicinsk kontroll ska anordnas och utföras
 3. läkarundersökning och dess innehåll är specificerat för varje typ

Tjänstbarhetsintyg
Av intyget ska det framgå för vem det gäller, vilken typ av arbetsuppgift det gäller, sista giltighetsdatum (som då inte får ha passerat) samt att intyget är utfärdat i enlighet med kraven i föreskrifterna av en behörig läkare.

Sanktionsavgift
Om en arbetstagare saknar giltigt tjänstbarhetsintyg eller om intyget är ofullständigt kan Arbetsmiljöverket utförda en sanktionsavgift.

Övergångsbestämmelser
Föreskrifterna börjar gälla 1 november 2019, dock gäller tidigare utfärdade tjänstbarhetsintyg till utgångsdatum enligt intyget. För de som redan före 1 november 2019 är sysselsatta med handintensivt arbete, nattarbete eller klättring och som därefter kommer omfattas av de nya kraven ska senast den 1 november 2021 uppfylla dessa.

Mer information
Har du frågor om medicinska kontroller eller annat inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa; kontakta:

 • Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på TMF, på tfn 08-762 72 45
 • Arbetsgivarjouren på tfn 08-762 79 70

Du kan även ta del av mer utförlig information i senaste Abetsgivarnytt via Min Sida (efter inloggning).