Märkning av behållare, förpackningar samt rörledningar

Från den 1 juni 2017 kan det bli sanktionsavgifter om märkning saknas eller är bristfällig på rörledningar som innehåller farliga kemikalier. Som farligt räknas även tryckluftledningar med ett övertryck på 2 bar. Anledningen är den energimängd som gas under tryck inrymmer.

Förpackningar, behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska vara märkta med de uppgifter som behövs för att man ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med detta.

Som faropiktogram sedan ett par år finns "gas under tryck" och den ska användas som märkning av bland annat tryckluftledningar.

Märkning av rörledningar

Märkningen ska placeras väl synlig och i närheten av farliga ställen som ventiler och kopplingar samt med sådana mellanrum att en märkning alltid kan ses när man befinner sig längs ledningen och den behöver finnas på båda si¬dor vid genomgångar i väggar. Använd de faropiktogram som leverantören anger i märkning och säkerhetsdatablad. Om ni blandar kemiska ämnen/produkter så är ni skyldiga att själva bedöma klassificeringen och utföra märkning därefter. För en tryckluftsslang kan det vara tillräckligt med märkning vid uttaget för slangen.

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med:

 • Produktens namn.
 • Faropiktogram.
 • En pil för strömningsriktningen.

En rekommendation är att rörledningar har färgmärkning enligt svensk standard SS 741:

 • Orange – brandfarlig gas
 • Ljusblå – luft, vakuum
 • Grå – vattenånga
 • Ljusbrun – övriga gaser
 • Brun – brandfarlig vätska
 • Violett – frätande eller giftiga vätskor

Sanktionsavgift

Den arbetsgivare som inte har märkt en eller flera rörledningar med farliga kemiska produkter enligt gällande krav om märkning kan vid en inspektions från arbetsmiljöverket få betala en sanktionsavgift.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. Sanktionsavgiften bestäms enligt följande:
Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta –1) x 271 kronor. Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.


Märkning av behållare och förpackningar

Huvudregeln är att produkten som lagerhålls ska ha leverantörens märkning eller märkas med

 • Produktens namn
 • Faropiktogram enligt *CLP förordningen samt text
 • Text med information om produkten kan ge cancer, allergi. Skada på arvsmassa eller är reproduktionsstörande.

Märkningen av behållare och förpackningar får begränsas till enbart produktens namn eller utelämnas helt om andra åtgärder säkerställer att detta inte innebär ökad risk för ohälsa eller olycksfall, kravet om märkning innebär att man ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med innehållet.

Att enbart märka med produktens namn eller helt utelämna märkning förutsätter att man har arbetsrutiner som är väl utarbetade och en i övrigt god risk- och skyddsinformation.

*Reglerna för klassificering och märkning (CLP) förordning (EG) 127/2008