Inspektion

Arbetsmiljöverket (AV) är den myndighet som har tillsynsansvar över arbetsmiljölagstiftningen och som utför inspektioner.

Besök från AV anmäls oftast innan, men de har laglig rätt att komma oanmälda. Vid besöket uppmanas såväl chef/ledare som skyddsombud eller annan arbetstagarföreträdare att vara med. Det är oftast en eller två inspektörer som kommer på besöket.

AV meddelar oftast i förväg vad de vill fokusera på under besöket. AV genomför även kampanjer inom vissa branscher eller områden som då granskas särskilt under en viss tid.

Besöket börjar med ett samtal där man går igenom vilka rutiner företaget har för sitt systematiska arbetsmiljöarbete och vad som görs i praktiken för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om företaget har fler än tio anställda ställs högre krav på skriftlig dokumentation. Det som kan förberedas är alltså att ha tillgängligt all dokumentation som kan vara användbar, exempelvis policys, riskbedömningar, handlingsplaner, rutinbeskrivningar, skriftliga instruktioner, introduktionsprogram, uppgiftsfördelning, statistik över tillbud/olyckor/sjukskrivningar, besiktningsprotokoll, utbildningsbevis etc.

Efter samtalet sker ofta en rundvandring på företaget där inspektören främst tittar efter uppenbara risker och brister i arbetsmiljön. Inspektören kan då även ställa frågor till arbetstagarna. Självklart är det positivt om det är ordning och reda samt städat.

Efter rundvandringen redogör inspektören muntligt för hur han/hon har uppfattat arbetsmiljön och de eventuella brister som har framkommit eller observerats. Om det finns brister och risker (vilket det i princip alltid finns på alla arbetsplatser) kommer dessa att redovisas i ett skriftligt inspektionsmeddelande som ska vara företaget tillhanda senast tre veckor efter inspektionen. Detta inspektionsmeddelande är ingen juridisk handling och kan således inte överklagas. Det är en uppmaning till arbetsgivaren att åtgärda de beskrivna bristerna inom en viss tid. Inspektionsmeddelanden besvaras skriftligt och undertecknas av såväl arbetsgivare som skyddsombud eller annan arbetstagare.

Från 1 juli 2014 har AV utökat antalet paragrafer som kan ge direkta sanktionsavgifter vid en inspektion, läs mer om sanktionssystemet här. (LÄNK)

De flesta inspektioner som har föranlett ett inspektionsmeddelande följs upp med ett återbesök för att se att bristerna har åtgärdats. Om arbetsgivaren inte har åtgärdat bristerna kan AV meddela beslut om föreläggande eller förbud, med eller utan vite. Storleken på vitet bestäms av inspektören och döms ut om inte arbetsgivaren gör vad som krävs.
Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas, både av arbetsgivare och av skyddsombud (dock ej inspektionsmeddelanden). Överklagan sker till förvaltningsrätten.

Kontakta gärna oss om ni ska ha eller har haft besök av Arbetsmiljöverket.

Länkar

Arbetsmiljöverkets inspektioner