Första hjälpen och krisstöd

Enligt AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd” ska arbetsgivaren ha beredskap för första hjälpen och krisstöd och de anställda ska känna till vilka rutiner som gäller. I en olycks- eller akut sjukdomssituation är det viktigt att åtgärderna går snabbt och att alla vet vad de ska göra.

Alla anställda ska veta:

  • var utrustning för första hjälpen finns
  • vilka personer som kan ge första hjälpen
  • vilka telefonnummer som ska ringas för att anlita utryckningsfordon
  • vilken adress arbetsplatsen har och eventuell färdbeskrivning
  • en uppdaterad anhöriglista är också värdefullt att ha

Det ska finnas tillräckligt många personer som har kunskap i första hjälpen och dessa kunskaper ska hållas aktuella. Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt. Det finns inga exakta regler om hur många som ska ha utbildning i första hjälpen på en arbetsplats, detta måste bestämmas lokalt beroende på vilka risker som finns, arbetsplatsens storlek, skiftarbete och avståndet till sjukvård. Det är viktigt att utbildningen anpassas till olycksriskerna på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska ge det krisstöd (det psykiska och sociala omhändertagandet) som behövs i samband med olycka, akut krissituation eller allvarliga händelser som kan utlösa krissituationer.

Så gäller även för den utrustning för första hjälpen som ska finnas på arbetsplatsen. Varje arbetsplats måste själva avgöra vilken utrustning som ska finnas, beroende på vilka risker som finns. Utrustningen ska vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt. Utrustningen ska också underhållas, testas och fyllas på. Det kan finnas behov av återkommande information och praktiska övningar för att allt ska fungera så bra som möjligt vid en olycka eller ett akut sjukdomsfall.

En checklista för planering av första hjälpen och krisstöd finns i Arbetsmiljöverkets broschyr, se följande länkar:

AFS 1999:7; Första hjälpen och krisstöd
Första hjälpen och krisstöd - broschyr, Arbetsmiljöverket