Företagshälsovård

Att ha avtal med företagshälsovården är inte obligatoriskt, men om arbetsgivarens kompetens inte räcker för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering måste arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

I arbetsmiljölagen finns en definition över vad som menas med företagshälsovård:

"Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa."

Att upphandla företagshälsovård kräver beställarkompetens. Företagshälsovården har mycket tjänster att erbjuda – allt från förebyggande till efterhjälpande tjänster – och som arbetsgivare måste man komma fram till vilka tjänster som just er organisation behöver.

Exempel på företagshälsovårdens tjänster:

  • Riskbedömningar och exponeringsmätningar
  • Ergonomifrågor
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Livsstilsfrågor
  • Krisstöd
  • Risk- och missbruksfrågor
  • Lagstadgade medicinska kontroller
  • Utbildning inom tex systematiskt arbetsmiljöarbete, första hjälpen, belastningsergonomi, buller, rehabilitering