Hur kallt får det vara på jobbet?

Beroende på vilken typ av arbete som utförs finns olika regler för lägsta temperatur. Här går vi igenom vad arbetsgivaren har för ansvar och vad som gäller för olika arbetsuppgifter.

Termiskt klimat

Den ideala temperaturen att arbeta i är individuellt och påverkas av hur mycket vi rör oss och samt hur mycket kläder vi har på oss. Vid ett stillasittande arbete behöver temperaturen vara mellan 20 och 24 grader och vid mer fysiska arbetsuppgifter bör temperaturen vara minst 14–15 grader. Det finns ingen bestämt temperaturgräns utan det behöver tas fram genom riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hur vi upplever det termiska klimatet är beroende av flera faktorer såsom lufttemperatur, lufthastighet och luftfuktighet. Klädsel och fysisk aktivitet är andra faktorer som påverkar upplevelsen.

Värmeproduktion och kläders inverkan

Människans värmeproduktion är ungefär 100W vid ett stillasittande jobb och upp mot 500W vid mer fysiska och tunga arbeten. Klädselnkan behövas anpassas utifrån omgivande temperatur och aktivitet.

Risker vid låga temperaturer

Redan vi små avvikelser under den idealiska temperaturen kan muskelfunktion och fingerfärdigheten påverkas. Risker för belastningsskador ökar om muskler och leder kyls ner och vi har inte samma kraft och precision. Vårt försvar mot nedkylning är kärlsammandragningar och att vi börjar huttra.

Ansvaret för klimatet

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att se till att klimatet i arbetslokalerna följer gällande regler. Att kontrollera och åtgärda klimatet hör till det löpande skyddsarbetet i organisationen. Arbetsplatserna inomhus ska ha lämpliga temperaturer anpassade efter den verksamhet som bedrivs.

Kallras och energiförluster genom portar och dörrar minimeras enkelt med en bra rutin för portdisciplin. Genom att planera och inte hålla öppet mer än nödvändigt undviks värmeförluster. Andra tekniska lösningar är olika typer av värmeridåer eller liknande.

Arbeta utomhus

Till skillnad från inomhus kan vi inte påverka utomhusklimatet. Däremot kan vi klä oss varmt och organisera arbete utomhus samt vidta lämpliga åtgärder. vilket kan behövas vid extremt kalla dagar men även för extremt varma dagar.