Krav på vaccinering

Nu är det väldigt många frågor och funderingar kring vaccinering mot Covid-19. Nedan ger vi svar på vad som gäller angående vaccinering i allmänhet. Som arbetsgivare kan du inte kräva att anställda ska vaccinera sig. Det spelar ingen roll vem som står för eventuella kostnader.

Utgångspunkten i svensk rätt är att inga medborgare av det allmänna ska kunna tvingas till kroppsliga ingrepp såsom vaccinering. Med kroppsligt ingrepp avses även blodprovstagning och läkarundersökningar eller företeelse som kroppsbesiktning. Privata arbetsgivare är skyldiga att iaktta god sed på arbetsmarknaden, vilket bl a innebär att värna skyddet av privatlivet och den kroppsliga integriteten. Ett krav på att vaccinera sig kan utgöra en inskränkning av en individs rätt till skydd av privatlivet. Av denna anledning bör stor försiktighet iakttas när det gäller krav på vaccination. Det är inte heller känt vad de närmaste myndighetsrekommendationerna för vaccinering kommer att vara framöver och eventuella rekommendationer kan därutöver komma att förändras över tid.

Utifrån vad som är känt för närvarande bör därför eventuella krav på vaccination vara motiverad av starka verksamhetsskäl och hit räknas intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar eller motsvarande och där såväl arbetstagare som patienter kan behöva skyddas. Ytterligare exempel på starka verksamhetsskäl skulle kunna vara om det ställs krav på vaccinering för att få vistas i vissa länder och resor dit är nödvändiga i tjänsten och en del av arbetsskyldigheten.

Utifrån arbetsmiljö- och arbetsledningsrätten går det dock inte att fatta ett principbeslut om att alla arbetstagare ska vara vaccinerade.

Du som arbetsgivare kan naturligtvis rent allmänt uppmuntra anställda att vaccinera sig. Det står också varje arbetsgivare fritt att erbjuda vaccination till sina anställda eller tillåta anställda att få vaccinera sig på betald arbetstid.

Med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsgivaren ett ansvar att löpande genomföra riskbedömningar och vidta nödvändiga åtgärder på arbetsplatsen. Åtgärderna kan handla om att tillhandahålla skyddsutrustning, handsprit, utökade städrutiner och en rad olika organisatoriska åtgärder.

För ytterligare frågor
För ytterligare frågor kring vaccinering hänvisar vi till er lokala företagsrådgivare, eller Rickard Lindberg, rådgivare arbetsmiljö - säkerhet och hälsa samt Arbetsgivarjouren på telefon 08-762 79 70.
Du kan även mejla info@tmf.se.