Distansarbete och arbetsskada

Grundtanken med arbetsskadeförsäkringen är att den som förvärvsarbetar utsätts för större skaderisker och att det därför finns ett större skyddsintresse avseende dessa skador. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. Skada som inträffar på arbetsplatsen och inom arbetsområdet under vanlig arbetstid har en självklar och stark anknytning till arbetet.

Under Coronapandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån då man med dagens teknik kan utföra många arbetsuppgifter på distans. Skadefall i hemmet bedöms i princip enligt samma regler som vid skada i arbetet. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet.

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som ska utföras. Med det menas att den anställde har skadat sig i samband med att denne utför sina arbetsuppgifter.
Det kan till exempel vara:

  • om man snubblar på datasladden till jobbdatorn.
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl.
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon.
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte.
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev.
  • det kan även vara vid ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Däremot gäller försäkringen inte när man skadar sig i hemmet i största allmänhet. Om man till exempel skadar sig när man kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Om man tar paus och går ut och handlar något gäller inte arbetsskadeförsäkringen oavsett om man arbetar hemifrån eller på arbetsplatsen.

Mer info finns på finfa.se och afaforsakring.se.