Ansvar

- arbetsgivarens respektive arbetstagarens

Som arbetsgivare måste du följa arbetsmiljölagen och se till att arbetet kan bedrivas på ett säkert sätt. Tänk på att arbetsmiljöansvaret även gäller för inhyrda arbetstagare. Ansvaret gäller då det aktuella arbetet som de inhyrda utför, inte långsiktiga åtgärder som rehabilitering eller kompetensutveckling.

Arbetsmiljöansvaret är ett förbyggande ansvar

Arbetsmiljöansvaret är ett skyddsansvar. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att aktivt åtgärda och ta bort risker i arbetet. Om alla risker inte kan tas bort ska arbetsgivaren vidta lämpliga skyddsåtgärder för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. De anställda ska veta vilka risker som kan finnas och hur de undviker riskerna.

Arbetsgivaren har alltid det övergripande ansvaret

Arbetsmiljöansvaret gäller den juridiska personen, dvs organisationen eller företaget. Det innebär att alla personer med en arbetsledande befattning är en representant för arbetsgivaren. Det yttersta ansvaret ligger på organisationens högsta beslutande befattning, vilket i ett aktiebolag vanligtvis är verkställande direktören (vd).

För att organisationen ska kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar är det nödvändigt att uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas till alla arbetsledande befattningar (eller funktioner) i organisationen. Uppgiftsfördelningen ska göras skriftligt och det är viktigt att den klart och tydligt beskriver omfattningen av ansvaret och vilka uppgifter som ingår. Med fördelningen ska också följa tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper. Det är vanligtvis uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet som fördelas, till exempel att initiera skyddsronder eller introducera nya medarbetare. Läs mer om uppgiftsfördelning under systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetstagarna har också ett ansvar

Arbetstagarna har en mycket viktig roll i arbetsmiljöarbetet. De är vanligtvis är de första att upptäcka risker eller fel och genom att rapportera dessa till sin chef eller skyddsombudet, kan de också se till att bristerna åtgärdas.

I arbetsmiljölagen står att arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i de åtgärder som behövs för att skapa en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetstagaren har en skyldighet att följa de regler som finns på arbetsplatsen samt använda skyddsanordningar och när så är behövs personlig skyddsutrustning.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetstagaren skyldig att snarast underrätta sin chef eller skyddsombudet om det finns risk för omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att hen underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fortsätta.

Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbetet bygger på samverkan med skyddsombud och arbetstagare. Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med minst fem anställda. Vanligtvis utses skyddsombudet av den kollektivavtalsbärande fackliga organisationen. Om flera skyddsombud utses ska ett vara huvudskyddsombud med ansvar att samordna skyddsombudens arbete.

Ett sätt att samverka är att hantera företagets arbetsmiljöfrågor i en så kallad skyddskommitté (eller arbetsmiljökommitté). Skyddskommitté finnas på företag med 50 eller fler anställda. Även mindre företag kan ha skyddskommitté men det är inget krav. Skyddskommittén ska bestå av representanter för arbetsgivaren, skyddsombud och fackliga företrädare. Många skyddskommittéer har även med en representant från företagshälsovården.

Läs mer om samverkan i Arbetsmiljölagen (AML) kapitel 6 samt om lokal skyddsverksamhet i Arbetsmiljöförordningen (AMF) 6-13 §§.

Arbetsmiljöansvar är inte detsamma som straffansvar

Det är viktigt att inte blanda ihop arbetsmiljöansvar med straffansvar. Att fördela arbetsmiljöuppgifter är inte detsamma som att fördela straffansvar. Man kan säga att det finns två dimensioner av ansvar beträffande arbetsmiljön.

  • Arbetsmiljöansvaret riktar sig till arbetsgivaren. Det handlar om skyldighet att arbeta förebyggande mot ohälsa och olycksfall, dvs se till att det inte inträffar en olycka. Ansvaret för att förebygga ohälsa regleras i arbetsmiljölagen och det är Arbetsmiljöverket som kontrollerar om arbetsgivaren uppfyller sitt arbetsmiljöansvar.
  • Straffansvaret riktar sig nästan alltid mot fysisk person. Det fastställs av en domstol i efterhand när något har gått fel och har ett sanktionerande syfte, dvs det ska vara en bestraffning.

Om det inträffar en allvarlig arbetsolycka kan det leda till åtal och det är då allmän domstol, i första hand tingsrätten, som avgör straffansvaret. Den som straffas måste alltid ha handlat slarvigt på något sätt. Polis/åklagare granskar nästan alltid det systematiska arbetsmiljöarbetet och den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som finns innan de väljer att väcka åtal. Väcks åtal finns det en misstanke om att arbetsgivaren på något vis har brustit i sitt arbetsmiljöansvar. För en fällande dom krävs att arbetsgivaren har brustit i sitt arbetsmiljöansvar, dvs gjort något fel eller missat att göra något och att denna brist är en direkt orsak till olyckan.