Stödpaket med anledning av Coronapandemin

Effekterna av covid-19 kommer att prägla 2021, både vad gäller krav som ställs på medborgare och företag. Samtidigt har också många av stödpaketen som varit i kraft under 2020 förlängts in i 2021. Det är mycket att förhålla sig till men samtidigt finns stöden för att underlätta för företagen. För att hjälpa er att få lite ordning har vi här samlat det som rör stödpaket och tillfälliga regelverk.

Omställningsstöd

Kort kan man beskriva omställningsstödet som en ekonomisk kompensation till företag som tappat i omsättning till följd av pandemin. Dock krävs att omsättningsminskningen är stor nog för att kunna ta del av stödet.

Regler:
För perioderna augusti-oktober 2020 och november-december 2020 respektive januari-april gäller att ett företag måste ha haft en minskning av omsättningen på minst 40 procent respektive 30 procent. Företagen kan då få upp till 70 procent av de fasta kostnaderna ersatta. Här finns undantag för företag med färre än 50 anställda, som då kan få upp till 75 procent respektive 90 procent.

Period Stort företag > 50
(möjlig ersättning)
Litet företag < 50
(möjlig ersättning)
Minsta
omsättnings-
tapp för stöd
Augusti-
oktober 2020
70 % 75 % 40 %
November-
december 2020
70 % 90 % 30 %
Januari-
april 2021
70 % 90 % 30 %

På Skatteverkets webbplats kan du läsa hur företaget ska göra för att söka stödet och även räkna ut hur mycket stöd företaget kan få.

Omsättningsstöd

Omsättningsstödet liknar omställningsstödet men vänder sig till den som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Ansökningsperioden för stödperioder mars till juli 2020 avslutades den 31 januari 2021. Stödet kommer inom kort att förlängas och då omfatta tiden augusti 2020 – februari 2021 samt mars-april 2021. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Inom kort kommer ett motsvarande stöd riktat till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, som har minst en fysisk person som delägare att införas som omfattar tiden mars 2020 – februari 2021 samt mars 2011-april 2011.

verksamt.se hittar du checklista och information om omsättningsstödet.

Nedstängningsstöd

Upp till 100 procent av ett företags fasta kostnader kan sökas av det företag som tvingats stänga ner sin verksamhet på grund av den tillfälliga pandemilagen. Stödet kan träda i kraft först i april månad men kommer då att vara möjligt att söka retroaktivt för perioder när pandemilagen gällt.

I februari meddelade Regeringen att företag kan få ersättning för upp till 100 procent av lönekostnaderna vid en eventuell nedstängning. Vid korttidspermittering täcker staten 75 procent av kostnaden och arbetstidsminskningen är maximalt 80 procent. Lönekostnader som kompenseras med stöd för korttidsarbete kommer inte omfattas.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om nedstängningsstödet

Korttidsarbete

Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det även kallas, har varit möjligt sedan våren 2020. Förutsättningarna har förändrats fram till början av 2021. Det kommer fortsatt vara möjligt att korttidspermittera fram till juni 2021 men med vissa förändringar från maj.

Korttidsarbete innebär att ett företag minskar personalens arbetstid med stöd av ett kollektivavtal. I praktiken innebär det att staten, arbetsgivare och arbetstagare delar på kostnaden för den nedsatta arbetstiden. Staten står för den största delen av kostanden och en mindre del står arbetsgivare och arbetstagare för.

Innevarande fördelning:

Nivå Arbetstids-
minskning
Löne-
minskning
Arbets-
givare
Staten Arbetsgivarens
minskade
lönekostnad
1. 20 4 % 1 % 15 % 19 %
2. 40 6 % 4 % 30 % 36 %
3.  60 7,5 % 7,5 % 45 % 53 %
4. 80 12 % 8 % 60 % 72 %

Nivån på maximal arbetstidsminskning har skiftat mellan 60 procent och 80 procent. Under januari, februari, mars och april 2021 är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent. Därefter kommer det endast gå att söka stöd för maximalt 60 procent. Fortsatt gäller även att lönetaket är 44 000 kronor.

Under maj-juni sker även en förändring i hur stor del av stödet staten står för. Tidigare har statens del varit 75 procent, från den 1 maj gäller att staten står för 50 procent av kostnaden.

Ny fördelning från den 1 maj:

Nivå Arbetstids-
minskning
Löne-
minskning
Arbets-
givare
Staten Arbetsgivarens
minskade
lönekostnad
1. 20 8 % 2 % 10 % 18 %
2.  40 12 % 8 % 20 % 32 %
3.  60 15 % 15 % 30 % 45 %

Tillväxverkets webbplats kan du läsa om uppdateringar kring korttidsarbete, hur du säker stödet, vilka datum som gäller och mycket annat.

Här hittar du avtal och mallar som tecknats mellan TMF och motparterna.

Kompetensinsatser under korttidsarbete
Den tiden som en anställd är permitterad ska kunna användas för kompetenshöjande insatser. Med kompetensinsatser avses i detta sammanhang insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare och som arbetsgivaren har kostnader för.

Företag kommer kunna söka ersättning för 60 procent av ersättningsgrundande kostnader upp till ett högsta belopp per arbetstagare, för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid.I de flesta fall kommer maxbeloppet för ersättningen vara 10 000 kronor per arbetstagare, och i vissa fall kan det bli 20 000 kronor per arbetstagare.

Ersättningen kommer att vara möjlig att söka från den 1 januari 2021, men ansökan öppnar först i april.

Läs mer om vad som gäller och hur ni går till väga.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Under perioden 1 januari 2021 tom 31 mars 2023 sänks arbetsgivaravgifterna för unga. För att omfattas ska den anställda vid årets ingång ha fyllt 18 år men inte 23. Arbetsgivaravgiften sänks under perioden från 31,42 till 19,73 procent. Ersättningen gäller för den del av ersättningen som uppgår till max 25 000 kronor.

regeringens webbplats kan du läsa mer om sänkningen.

Anstånd med skatteinbetalningar

Stödet innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms. Enkelt förklarat innebär det att företag kan skjuta upp inbetalning av skatt för att stärka sin betalningsförmåga nu. Regeringen beskriver det som att seriösa företag som sköter sin ekonomi och inte har större skatteskulder kan stärka sin likviditet.

Det finns inget sista datum för att ansöka om tillfälligt anstånd, men däremot kan ett anstånd som längst löpa längst till och med den 12 februari 2022 för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms som redovisas månads- och kvartalsvis. För helårsmoms får anståndstiden som längst löpa till och med den 17 januari 2023. Om anståndet beviljas tillkommer ränta och anståndsavgift.

Anstånd kan beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari-december 2020. I februari 2021 meddelande Regeringen att anstånd även kan beviljas för januari 2021 och att man kan få anstånd för totalt 7 perioder istället för 6 som gällde tidigare.

Du kan läsa om möjligheter, villkor och göra din ansökan på Skatteverkets webbplats.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Regeringen har infört det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten, som innebär att staten garanterar 70 procent av lån som ansöks av företag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin men som i övrigt är livskraftiga.

Riksgälden ställer ut garantier till bankerna och kreditinstituten som i sin tur lånar ut pengar till företagen. För att ansöka om lånegarantin vänder sig företagen direkt till banken. Det här stödet har förlängts att gälla t.o.m juni 2021.

Riksgäldens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller.

Slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Regeringen införde under 2020 skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen och förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde av 1 000 kronor.
Den här skattefriheten kommer att gälla även hela 2021.

Läs mer på Finansdepartementets webbplats.

Förlängning av tillfälliga åtgärder kring bl a sjukförsäkring och vab

Regeringen har beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna i socialförsäkringen med anledning av pandemin. Det gäller bland annat sjukförsäkringen och ersättning för vab. Alla förlängningar gäller för samma perioder. Nedanför kan du läsa om vilka datum som gäller för de olika bestämmelserna

Förlängningar i sjukförsäkringen:

  • Ersättning för karens förlängs till och med den 28 februari 2021.
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna förlängs till och med den 28 februari 2021.
  • Ersättning till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 28 februari 2021.
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i sjukperioden förlängs till och med 30 april 2021. Utöver det har Försäkringskassan beslutat att det inte behövs något läkarintyg förrän dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Försäkringskassans beslut gäller till och med 31 januari 2021.

Förlängningar i ersättningen för vab:

  • Ersättning för vab vid skolstängning.
  • Förebyggande ersättning för barn som är allvarligt sjuka.
  • För föräldrar till barn som fyllt 12 år men inte 16 år så kan barnets vård- eller tillsynsbehov även styrkas med andra underlag än läkarutlåtande.
  • Dessa åtgärder förlängs till och med den 30 april 2021.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Smittbärarpenning och ersättning till riskgrupper

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har beslutat om avstängning från arbetet, enligt smittskyddslagen, för att ha rätt till ersättningen.

Regeringen har även beslutat om att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp samt till närstående till personer i riskgrupp, till och med 30 april 2021. Beslutet innebär att det går att ansöka retroaktivt för obegränsat antal dagar under perioden 1 januari – 30 april 2021.

Pandemilagen

Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga covid-19 lagen, även kallad "pandemilagen", ikraft. Lagen ger regeringen behörighet att införa särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning och gäller till slutet av september 2021.

Här kan du läsa mer om hur pandemilagen påverkar företag.