Rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

En anställd som kommit till Sverige har rätt att vara ledig för att delta i undervisning i svenska (SFI), enligt lagen om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare.

Rätten till ledighet tillkommer arbetstagare som antagits till kommunal vuxenutbildning i SFI, eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. Arbetsgivaren har ingen möjlighet att förhindra att arbetstagaren utnyttjar sin rätt till ledighet för utbildning i SFI. Arbetstagaren ska, om denne vill utnyttja sin rätt till ledighet, underrätta arbetsgivaren minst en månad före ledighetens början. Om arbetstagaren avbryter ledigheten ska arbetsgivaren varslas om detta. I sådana fall har arbetstagaren rätt att återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten, två veckor efter varslet.

Arbetstagaren får inte behandlas ofördelaktigt på grund av ledigheten. De förmåner som gällde för anställningen före ledigheten får inte ha försämrats när arbetstagaren återgår i arbete efter ledigheten.

Studierna kan bedrivas på heltid eller deltid. I samband med deltidsstudier kan ledigheten också läggas ut i form av förkortning av arbetstiden, till hälften av den för arbetsplatsen normala arbetstiden. Ledighet för att delta i undervisning i SFI belöper utan lön. Däremot är den semestergrundande.