Lönekartläggning

Alla arbetsgivare ska varje år med början 2017 kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för de anställda. Arbetsgivare som har minst 10 anställda ska årligen dokumentera lönekartläggningen samt planerade åtgärder.

Syftet med lönekartläggningen är att arbetsgivaren ska kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Arbetet med kartläggning, analys av lönesystem och löneskillnader samt upprättande av handlingsplan ska göras i samverkan mellan arbetsgivaren och de anställda. Normalt representeras arbetstagarna av de fackliga organisationerna som finns på arbetsplatsen. Saknas facklig organisation vid företaget ska arbetsgivaren avgöra på vilket sätt samverkan lämpligast ska ske. Det kan till exempel ske genom att någon utsedd personalrepresentant deltar.

Parterna har tagit fram en praktisk handledning rörande jämställdhet och andra likabehandlingsfrågor. Skriften innefattar även ett avsnitt avseende processen vid lönekartläggning,
Se nedan.