Aktiva åtgärder

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Från och med den 1 januari 2017 omfattar skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.

Från och med den 1 januari 2017 ska de arbetsgivare som sysselsätter 25 eller fler arbetstagare skriftligen dokumentera hela arbetet med aktiva åtgärder. Arbetsgivare som sysselsätter mellan 10 och 24 arbetstagare behöver bara dokumentera lönekartläggningsarbetet. Övriga arbetsgivare är undantagna från dokumentationskraven, men de är fortfarande skyldiga att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Reglerna om aktiva åtgärder är allmänt formulerade. I praktiken brukar samverkan ske mellan arbetsgivaren och arbetstagarna genom de fackliga organisationerna. Det är upp till parterna själva att bestämma närmare innehåll om hur denna samverkan ska gå till och vilka åtgärder som ska vidtas.

Arbetet med aktiva åtgärder ska avse samtliga diskrimineringsgrunder och samverkansarbetet sker i fyra steg;
- kartlägga vissa områden om det finns risker för diskriminering och hinder mot likabehandling,
- analysera orsaker,
- vidta åtgärder,
- följa upp

En arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder ska omfatta

  • Arbetsförhållandena,
  • Bestämmelser om löner och anställningsvillkor,
  • Rekrytering och befordran,
  • Utbildning och övrig kompetensutveckling,
  • Möjlighet att förena arbete och föräldraskap.

Arbetsgivaren har även ett ansvar för att aktivt motverka trakasserier och repressalier på arbetsplatsen och tydliggöra för de anställda att sådant beteende inte tolereras. Det bör tydliggöras i exempelvis en personalpolicy. Arbetsgivaren bör även ha rutiner som klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat och som upplyser den som anser sig trakasserad kan vända sig till samt vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.