Ogiltighetstalan och skadestånd

Om en arbetstagare anser sig ha blivit uppsagd på felaktiga grunder, kan den anställde vid domstol begära att den ogiltigförklaras.

Arbetstagaren måste underrätta arbetsgivaren om detta inom 14 dagar från det att denne erhållit skriftligt besked om uppsägningen. Sedan måste personen gå till domstol inom ytterligare 14 dagar från det att eventuell förhandling avslutats. Om förhandling inte har begärts, har personen fyra veckor på sig från det besked om uppsägning mottagits.

Om arbetstagaren ogiltigförklarar en uppsägning kvarstår arbetstagaren i anställningen till dess att tvisten är löst. Det gäller även efter det att uppsägningstiden har passerat. Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner så länge anställningen består.

Arbetstagare kan också kräva skadestånd. Detta kan göras samtidigt med en ogiltigförklaring eller också kan arbetstagaren välja att enbart yrka skadestånd. Arbetstagaren har t.ex. möjlighet att låta anställningen upphöra p.g.a. uppsägningen och kräva dels ekonomiskt skadestånd för tiden fram till dess denne fått en ny anställning, dels allmänt skadestånd för den kränkning som den felaktiga åtgärden har inneburit.

Arbetstagare som vill kräva skadestånd eller utebliven lön måste underrätta arbetsgivaren om sitt krav inom fyra månader från uppsägningstillfället tillfället och väcka talan vid domstol inom åtta månader från avskedandetillfället om förhandling inte begärts och inom fyra månader från det att förhandling avslutats om sådan förhandling begär