Avdragsgilla kostnader

Huvudregeln är att eventuella skadestånd som företaget måste betala på grund av något som har med näringsverksamheten att göra är avdragsgillt. Skadestånd till t.ex. köpare på grund av brister eller fel i levererade varor eller försenad leverans är exempel på normalt avdragsgilla kostnader. På samma sätt förhåller det sig när t.ex. en arbetsgivare betalar ut avgångsvederlag eller eventuellt ekonomiskt skadestånd till en anställd eller f.d. anställd.

Det finns dock ett undantag när det gäller allmänt skadestånd (kränkningsersättning) enligt arbetsrättslig lagstiftning. Av 16 kap 15 § inkomstskattelagen följer att allmänna skadestånd inte får dras av om det grundas på lagen om medbestämmande i arbetslivet eller någon annan lag som gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och avser annat än ekonomisk skada. D.v.s. företaget får inte göra avdrag för allmänt skadestånd som betalas ut på grund av brott mot den arbetsrättsliga lagstiftningen.