Avskedande

För att ett avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren på ett grovt sätt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Bestämmelserna tar i första hand sikte på åtgärder som har vidtagits direkt mot arbetsgivaren som t.ex. konkurrerande verksamhet, brottsliga gärningar eller röjande av företagshemligheter. Om en åtgärd innebär att arbetstagaren grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren kan arbetsgivaren avskeda arbetstagaren.

Två månadersregeln

Ett avskedande får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader. Det är därför viktigt att agera skyndsamt. Tvåmånadersregeln hindrar dock inte arbetsbetsgivaren från att hänvisa även till äldre händelser, så länge någon omständighet ligger inom tidsgränsen.

Arbetsgivaren har bevisbördan

Arbetsgivaren måste kunna bevisa de omständigheter som läggs till grund för ett avskedande. Beviskravet är högt och om bevisningen är otillräcklig så förlorar företaget en domstolstvist. Arbetsgivaren måste därför kontrollera att det går att styrka de sakförhållanden som ska leda till avskedandet.