Arbetstidskonton

- Träindustriavtalet, bilaga 11

Utrymme för avsättning

Ett arbetstidskonto ska inrättas för varje arbetare. Till varje arbetstidskonot avsätts ett utrymme som beräknas per avsättningsår (1 april – 31 mars). Underlaget för avsättningen är den lön som utbetalas under avsättningsåret. Under avtalsperioden 1 november 2020 – 31 mars 2023 sker avsättning med 3,5 procent av löneunderlaget.

Underlag för avsättning

I löneunderlaget ingår:

 • ordinarie timlön eller månadslön inklusive premie, bonus och motsvarande
 • tillägg för arbete på kvällar, nätter samt helger
 • skiftformstillägg
 • lön vid flyttning i arbetet
 • överflyttningsersättning
 • lön eller ersättning som utgår från arbetsgivaren vid viss ledighet, exempelvis permission, betald kompensationsledighet och betald ledighet enligt förtroendemannalagen
 • sjuklön från arbetsgivaren
 • helgdagslön
 • lön/ersättning som uttagits som betald ledig tid, pensionspremie eller kontant enligt mom 4 nedan
 • andra särskilda tillägg och ersättningar som är kopplade till arbete under ordinarie arbetstid.

I löneunderlaget ingår inte:

 • tillägg för övertidsarbete/mertidsarbete
 • resekostnadsersättning
 • semesterlön och semesterersättning.

Avsättning till arbetstidskonto kan tas ut som betald ledig tid, som pensionspremie eller kontant. Den anställde har rätt att varje år välja något av de tre alternativen. De olika alternativen kan inte kombineras under ett och samma år utan särskild överenskommelse.

De lokala parterna disponerar fritt

De lokala parterna kan efter överenskommelse fritt disponera över det som finns avsatt på de anställdas arbetstidskonton. Sådan överenskommelse ingås innan det att intjänandeår påbörjas. De lokala parterna, d v s arbetsgivaren och arbetstagarparten på företaget, har därför rätt att fritt besluta om hur avsättningen på arbetstidskontot kollektivt skall disponeras. Man kan lokalt komma överens om att avsättningen skall disponeras för ledig tid i samband med "klämdagar" eller annan tid, kontantuttag eller pensionsavsättning. Även avsättning till "annat" kan ske under förutsättning att man kommer överens. Träffas sådan överenskommelse saknas egentligen begränsningar av vad avsättningen kan gå till. Sådan överenskommelse gäller för en tid om ett år och skall träffas innan ett nytt avsättningsår påbörjats.

Beräkning av ledig tid

Om det avsatta beloppet skall användas som betalning under ledig tid beräknas den lediga tiden enligt följande:

År Värde 40 tim/v 38 tim/v 36 tim/v
2021 – 2023 3,5 % motsvarar 63 tim 59,5 tim 56,5 tim

Tiderna i tabellen avser den genomsnittliga arbetstiden för heltidsanställning då uttaget av tiden görs. Vid annan sysselsättningsgrad utgår ledighet i proportion till heltidsanställning.

Förläggning av ledig tid

Förläggning av begärd ledig tid sker efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde. Huvudregeln är att verksamhetens krav avgör förläggningen. Arbetsgivaren skall dock, så långt det är möjligt, beakta den anställdes önskemål om förläggningen.

Avsättning till pensionspremie

För anställda som önskar att avsatta medel skall användas till pensionspremie gäller följande:

a) Den anställde anmäler till arbetsgivaren sin önskan att årets avsatta medel på arbetstidskontot skall användas till betalning av pensionspremie.

b) Företagen ska själva beräkna vad som ska avsättas till pensionspremie. 

Beräkningen som ska göras utgår från Träindustriavtalets Bilaga 11 och beror på åldern på den anställde den 1 april varje år och dennes inkomst kalenderåret innan avsättningsåret:

 • Under 24 år
  • Arbetsgivaren tillför ytterligare 13 procent till det för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 april inte har fyllt 24 år.

 • Över 24 år - Lön under 7,5 ibb
  • Arbetsgivaren tillför ytterligare 13 procent plus 4,5 procent (17,5 procent) till det för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 april, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som inte överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, ibb.

 • Över 24 år - Lön över 7,5 ibb
  • Arbetsgivaren tillför ytterligare 13 procent plus 30 procent (43 procent) till det för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 april, har fyllt 24 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 ibb.

 • Över 65 år
  • Arbetsgivaren tillför ytterligare 13 procent till det avsatta beloppet för anställd för vilken, vid avsättningstidpunkten 1 april, inbetalning till ASL ej längre sker.

c) Arbetsgivaren upprättar en förteckning med namn, personnummer och storleken på det avsatta beloppet för var och en som anmält sådan önskan.

d) Arbetsgivaren sänder in förteckningen tillsammans med redovisning av de avsatta medlen till FORA Försäkringscentral senast den 30 juni respektive år. Arbetsgivaren rapporterar då den uträknade premien genom att logga in på mina sidor på fora.se, under fliken rapportering och därefter val livsarbetstidspension. Ange personnummer på den anställde och den uträknade peremine. FORA skickar därefter faktura.

Kontant ersättning

Till den som meddelat arbetsgivaren önskemål om kontant ersättning skall det avsatta beloppet utbetalas senast under juni månad om inte annan överenskommelse träffas.

Se mer om Arbetstidskonton i Träindstriavavtalet, bilaga 11.