AD-dom nr 58 2017

- Saklig grund för uppsägning?

Efter att asylboendet Carlslund Hotell sålts i december 2015 uppstod en tvist mellan den gamla och de nya ägarna. I verksamheten arbetade den tidigare ägarens son. Sonen sades emellertid upp kort därefter på grund av arbetsbrist. Enligt sonen sades han upp för att de nya ägarna hade en konflikt med hans far och att de nya ägarna därför inte ville ha honom kvar i verksamheten (s.k. fingerad arbetsbrist). Enligt bolaget förelåg det en arbetsbrist, eftersom bolaget beslutat att inte använda anställd personal, utan ett bemanningsföretag, för arbetet med städning och frukost. Övriga arbetstagare hos bolaget som tidigare arbetade med städning och frukost hade tidsbegränsade anställningar som löpte ut under februari–april 2016. Därefter har arbetsuppgifterna utförts av personal från ett bemanningsföretag.

Sonen väckte talan i tingsrätten och gjorde gällande att det inte förelåg saklig grund för uppsägning. Tingsrätten menade dock att det av utredningen framgick att de nya ägarna var motvilliga till att ha mannen i verksamheten och att det var personliga omständigheter som låg bakom uppsägningen. Någon reell arbetsbrist hade inte förelegat, då domstolen ansåg att åtgärden att anlita ett bemanningsföretag framstod som en efterhandskonstruktion. Tingsrätten fann därför att uppsägningen skulle ogiltigförklaras och ålade Carlslund Hotell att betala både ekonomiskt och allmänt skadestånd till sonen.

Domen överklagades till Arbetsdomstolen som kom fram till en annan slutsats.

AD konstaterade inledningsvis att domstolen i tidigare avgöranden funnit att om det verkligen föreligger en arbetsbristsituation har det inte någon rättslig betydelse att arbetsgivaren även ansett att anställningen borde avslutas av personliga skäl.

I det här fallet ansåg AD att det faktiskt rörde sig om en arbetsbrist i och med att bolaget anlitat ett bemanningsföretag och det inte längre fanns någon arbetstagare hos bolaget som utförde arbetsuppgifterna städning och frukost. AD fann vidare att det inte fanns något ledigt arbete hos bolaget som sonen hade kunde omplaceras till och inte heller att arbetsgivaren hade brutit mot turordningsreglerna i anställningsskyddslagen.
AD avslog därför sonens talan.

TMF:s kommentar

Domen bekräftar egentligen bara rådande rättsläge. En arbetsgivare kan i ett enskilt fall ha valmöjligheten att välja mellan att antingen säga upp på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Om arbetsgivaren i en sådan situation väljer att säga upp på grund av arbetsbrist och arbetstagarsidan ifrågasätter uppsägningen kommer en domstolsprövning i första ledet inriktas på frågan om det faktiskt förelegat en arbetsbrist. Om domstolen finner att så är fallet kommer domstolen inte att gå in och pröva de personliga skäl som arbetstagarsidan menar kan ha föranlett uppsägningen.