AD-dom nr 2 2015

- Väckande av talan i mål av likalydande slag som pågick vid annan domstol

Huvudkategori: Processhandläggning
Underkategori: Ny talan om samma sak

Ett teknikföretag väckte talan vid Arbetsdomstolen mot tre före detta arbetstagare. Företaget yrkade allmänt och ekonomiskt skadestånd för brott mot bl a företagshemlighetslagen. Det ekonomiska skadeståndet avsåg utebliven vinst avseende utebliven försäljning av fyra exemplar av en viss produkt samt löne- och resekostnader för de tre arbetstagarna. Grunden för yrkandena var att de tre arbetstagarna under sin anställning hos företaget hade startat ett konkurrerande bolag och därvid utnyttjat teknikföretagets företagshemligheter.

Arbetstagarnas fackliga organisationer menade att talan skulle avvisas eftersom det vid Stockholms tingsrätt pågick ett mål om patentintrång mellan samma parter (s.k.litispendens). De skador som teknikföretaget yrkade ersättning för i Arbetsdomstolen var samma skador som omfattades av yrkandena vid tingsrätten.

Teknikföretaget ändrade mot denna bakgrund sina yrkanden i Arbetsdomstolen till att avse ekonomiskt skadestånd motsvarande löner till ingenjörer hos företaget som återskapade utvecklingsarbetet avseende produkten, utebliven vinst avseende utebliven försäljning ett exemplar av produkten och löne- och resekostnad för de tre arbetstagarna. Yrkandet avseende det allmänna skadeståndet höjdes.

Förbunden invände därefter i andra hand att de nya yrkandena avseende återskapande av utvecklingsarbete och utebliven vinst skulle avvisas då de inte stödde sig på väsentligen samma grund som de tidigare framställda yrkandena. Även yrkandet om högre allmänt skadestånd skulle avvisas då inget nytt framkommit som motiverade höjningen.

Avvisning på grund av litispendens?

Arbetsdomstolen slog fast att en doms rättskraft inte sträcker sig längre än till gränsen för domstolens sakliga behörighet. Detta innebär att en dom från en specialdomstol normalt inte utgör hinder för en ny talan i allmän domstol och vice versa, även om yrkandena avser samma rättsföljd och samma händelseförlopp.

Patentmålet pågick vid Stockholms tingsrätt som är specialdomstol för sådana mål. Beträffande målet vid Arbetsdomstolen följer av arbetstvistlagen att domstolen är den enda behöriga domstolen. Det fanns således inget hinder mot att Arbetsdomstolen prövade målet, oavsett hur det förhöll sig med identiteten mellan de båda målen i övrigt.

Otillåten taleändring?

I fråga om det ekonomiska skadeståndet var det inte fråga om någon taleändring eftersom talan inskränktes beträffande samma sak. Grunden för det justerade yrkandet var oförändrad, dvs att arbetstagarna hade planerat och startat en konkurrerande verksamhet och använt sig av företagets företagshemligheter. Det rörde sig alltså om samma faktiska vidtagna åtgärder, samma tre personer och samma anställningsförhållanden. Identiteten hos den väckta talan förändrades inte genom framförandet av nya påståenden om uppkomna skador. Det sammanlagda beloppet hade otvetydigt satts ned till ett lägre belopp.

De höjda beloppen avseende de allmänna skadestånden utgjorde nya yrkanden. Eftersom dessa stödde sig på väsentligen samma grund som de tidigare yrkandena, utgjorde det en tillåten taleändring.

Svarandeparternas yrkanden om avvisning avslogs.