AD-dom nr 75 2015

- Rättegångskostnader vid återkallande av talan i samband med konkurs

MM sades upp från sin anställning hos en förening. MM:s fackliga organisation väckte talan mot föreningen och yrkade ogiltigförklaring av uppsägningen samt skadestånd. Sedan föreningen gått i konkurs återkallade fackförbundet sin talan.

Föreningen krävde mot den bakgrunden ersättning för rättegångskostnader med visst angivet belopp. Fackförbundet begärde att Arbetsdomstolen skulle förordna att vardera parten skulle stå för sina rättegångskostnader. Föreningen bestred att det fanns skäl att fördela rättegångskostnaderna.

Arbetsdomstolen konstaterade att rättegångsbalken föreskriver att part som återkallar sin talan ska ersätta motpartens rättegångskostnader, om inte det finns särskilda omständigheter som föranleder en annan ersättningsskyldighet. En sådan särskild omständighet är om det är meningslöst för käranden att vidhålla en talan och det samtidigt kan antas att kärandens talan skulle ha bifallits.

Domstolen konstaterade att föreningens konkurs innebar att det var meningslöst för fackförbundet att vidhålla sin talan. Det kunde antas att förbundets talan skulle ha bifallits. Det förelåg därmed sådana särskilda omständigheter som föranledde att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad.

Domstolen avskrev målet samt förordnade att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad.

TMF:s kommentar

I de ärenden vi har företrätt ett medlemsföretag i domstol och ärendet avskrivits på grund av att vårt medlemsföretag gått i konkurs har vi regelmässigt inte yrkat ersättning för våra rättegångskostnader. Rättsfallet ger stöd för att vi ska fortsätta agera på det sättet.