AD-dom nr 69 2016

– Godkännande ”under protest” är en accept av bolagets omplaceringserbjudande

Under hösten 2014 önskade Coop, på grund av arbetsbrist, dra ner på antalet arbetade timmar i butiken i Örebro. Elva heltidsanställda fick vid årsskiftet ett skriftligt erbjudande om ett nytt lägre arbetstidsmått. För de anställda innebar förändringen en minskning i arbetstid på mellan 3 och 8,25 timmar och de skulle efter förändringen arbeta 25-30 timmar i veckan. Arbetstagarna skrev på de nya anställningsbevisen, men antecknade på dessa att detta skedde under protest. Arbetstagarna började sedan den 1 februari 2015 att arbeta enligt det lägre arbetstidsmåttet.

Handels stämde Coop till Arbetsdomstolen och gjorde gällande att förändringen för de anställda var att jämställa med uppsägningar och att Coop brutit mot lagen genom att inte respektera turordningsreglerna och reglerna om uppsägningstid och uppsägningslön. Coop bestred talan.

Enligt AD ska Coops deltidserbjudanden i den uppkomna arbetsbristsituationen ses som erbjudanden om omplaceringar till nya anställningar i en ny organisation. Det har därför handlat om omplaceringserbjudanden från arbetsgivarens sida. Att erbjudandet accepterats "under protest" innebär inte att förändringen har varit en ensidig rättshandling från arbetsgivarens sida. Ett godkännande "under protest" är nämligen typiskt sett fortfarande en accept och inte något nytt anbud, eller så kallad oren accept.

Slutsatsen blir således att Coop och var och en av de anställda träffat en överenskommelse om ändrat arbetstidsmått. Arbetstagarna kan alltså inte anses ha blivit uppsagda. Handels talan avslogs därför.

TMF:s kommentar

Domen bekräftar att om en arbetsgivare i en arbetsbristsituation erbjuder en anställd ett omplaceringsalternativ som denne accepterar, så omregleras anställningen direkt.

Arbetsdomstolen tillämpade i detta mål vanliga avtalsrättsliga principer om anbud och accept. Arbetstagarna måste välja mellan att antingen acceptera eller avslå omplaceringserbjudandet. En accept "under protest" är fortfarande en accept. Dock bör uppmärksammas att arbetsdomstolen i AD 2012 nr 16 kom till en motsatt slutsats. Det målet handlade om en kommun som i en arbetsbristsituation bl.a. gav ett antal fritidspedagoger erbjudande om omreglering av anställningen till en sysselsättningsgrad om 75 %. Arbetstagarna accepterade men klargjorde att de motsatte sig förändringen. AD kom i det målet fram till att kommunens agerande var att jämställa med uppsägningar. Den tydliga skillnaden mellan målen är egentligen bara att kommunens erbjudanden avsåg en klart lägre sysselsättningsgrad än vad som var fallet i detta mål.