AD-dom nr 59 2016

– Har det skett en verksamhetsövergång?

Mellan 2008 och oktober 2015 sköttes räddningstjänsten på det militära flygfältet Malmen av personal från Securitas. Hösten 2015 löpte affärsavtalet ut mellan parterna och räddningstjänsten sköttes efter det av soldatutbildad personal från Försvarsmakten. Ingen av personalen vid Securitas fick erbjudande om att följa med över. Fem Seko medlemmar ansåg att detta utgjorde en verksamhetsövergång och gjorde anspråk på anställning hos Försvarsmakten, men fick det inte. Försvarsmakten menade att personalen bara varit inhyrd för att, under försvarets ledning, utföra räddningstjänst på entreprenad. Försvaret hade heller inte övertagit några materiella tillgångar, personal eller administration.

Tvist uppstod mellan parterna om det den 1 oktober 2015 skett en verksamhetsövergång enligt 6 b LAS. Om det skett en sådan övergång, var det ostridigt att Försvarsmakten agerande var att likställa med ett avskedande av de fem medlemmarna.

Arbetsdomstolen ansåg att affärsavtalet mellan Försvarsmakten och Securitas och övrig bevisning i målet tydligt visade att bolaget bara skulle tillhandahålla personal till en verksamhet som leddes och bedrevs av Försvarsmakten genom dess insatsledare. Den grupp av arbetstagare som Securitas tillhandahöll Försvarsmakten utgjorde därför inte en självständig ekonomisk enhet. Därmed stod det klart att det inte rörde sig om en övergång av verksamhet enligt 6 b LAS. Sekos talan avslogs.

TMF:s kommentar

Vid organisations- och strukturförändringar mellan olika arbetsgivare har frågan om det rör sig om en verksamhetsövergång i 6 b § LAS mening avgörande betydelse för hur förändringarna ska genomföras. Bestämmelsen kan bli tillämplig både när en verksamhet eller en del av en verksamhet går över från en arbetsgivare till en annan.

EG-domstolen har i en rad avgöranden utvecklat sin syn på vad som utgör en övergång enligt Överlåtelsedirektivet och därmed enligt 6 b LAS. Avgörande vid denna bedömning är om verksamheten har bevarat sin identitet vid övergången. Man ska ställa sig frågan om det är en bestående organisatorisk eller ekonomisk enhet som har gått över.

Är det fråga om en överlåtelse av en del av en verksamhet måste denna del identifieras. Det är med andra ord en nödvändig förutsättning för att bestämmelserna i 6 b LAS ska bli tillämpliga att arbetstagarna kan identifiera en ekonomisk och organisatorisk enhet. Det krävs inte att enheten finns med i t.ex. en organisationsskiss, men arbetstagarna måste kunna visa att "enheten" har tillräcklig funktionell självständighet och relativt fritt kunna organisera och fördela arbetsuppgifter inom sig. Eftersom arbetstagarna i ovan nämnda mål inte lyckades visa detta avslogs deras talan.