AD-dom nr 53 2016

- En arbetstagare som accepterat en omplacering till en ny befattning fick inte behålla tidigare lön under en "tänkt uppsägningstid".

I ett fraktbolag uppstod övertalighet under hösten 2014 avseende en tjänstemans befattning som process- och compliancespecialist. Bolaget erbjöd tjänstemannen omplacering till en ledig befattning, som credit agent, med 6 283 kronor lägre månadslön. Av omplaceringserbjudandet framgick att tjänstemannen skulle komma att sägas upp om han avböjde det. Mannen accepterade motvilligt erbjudandet och tillträdde den nya befattningen den 1 januari 2015. Från och med detta datum fick han också den lägre månadslönen.

Tjänstemannen var medlem i Unionen. Unionen ansåg att det som hänt var att jämställa med en uppsägning från bolagets sida på ett sådant sätt att tjänstemannen under en tänkt uppsägningstid haft rätt att få behålla sin lön. Unionen vände sig till Arbetsdomstolen, AD, och begärde att bolaget skulle förpliktas att betala knappt 28 000 kronor till honom, avseende lön för fem månader. Bolaget bestred talan. AD konstaterade dock att tjänstemannens gamla arbetsuppgifter försvunnit och att parterna var ense om att arbetsgivarens omplaceringserbjudande var skäligt. Genom att mannen accepterade den lediga befattningen var det inte arbetsbristen som ledde till uppsägning. Att arbetsgivaren angivit att ett avböjande svar kunde medföra uppsägning och att arbetstagaren accepterat erbjudandet trots att han var missnöjd med villkoren kunde inte anses innebära att agerandet var att jämställas med en uppsägning från bolagets sida. Inte heller att omplaceringen senare genomfördes kan enligt AD anses göra att agerandet går att jämställa med en sådan uppsägning. Förbundets talan avslogs därför.

TMF:s kommentar

Unionen har under ett antal år drivit linjen att om en tjänsteman, t.ex. i samband med uppkommen arbetsbrist, erbjudits en omplacering till en sämre betald befattning som denne känt sig tvungen att acceptera så ska detta förfarande jämställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida och tjänstemannen ska få behålla sin lön under en tänkt uppsägningstid.
Det är bra att detta mål drevs upp till Arbetsdomstolen och att vi fått en klart och tydligt ställningstagande. Om arbetstagaren, t.ex. i en arbetsbristsituation, accepterar ett skäligt omplaceringserbjudande omregleras nämligen anställningen omedelbart. Bestämmelserna om uppsägning och uppsägningstid blir då inte aktuella att tillämpa. Vi kan nu förvänta oss att Unionen kommer att anpassa sig till domen och inte kommer driva dylika ärenden i framtiden.