AD-dom nr 50 2015

- Allmän visstidsanställning (ALVA) är inte möjlig att tillämpa för en privat arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal

Bolaget är ett medieföretag som ger ut ett antal facktidningar. Bolaget är medlem i Medieföretagen och därigenom bundet av kollektivavtal för tjänstemän mellan bl.a. Medieföretagen och Unionen (tjänstemannaavtalet).
E.R. är medlem i Unionen. Hon anställdes tre gånger av bolaget på allmän visstidsanställning enligt 5 § LAS. Parterna var ense om att anställningarna i och för sig var sådan att de var tillåtna enligt 5 § LAS. Däremot var parterna oense om anställningsformen allmän visstidsanställning var tillåten enligt tjänstemannaavtalet.

Domstolen konstaterade att av 2 § andra stycket LAS framgår att det är möjligt att genom ett kollektivavtal göra avvikelser från bl.a. 5 § LAS. I tjänstemannaavtalet finns en uppräkning av situationer i vilken arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma överens om tidsbegränsad anställning. Genom avtalskonstruktionen kom avtalet att innehålla en uttömmande uppräkning av de anställningsformer som var tillåtna enligt avtalet och lagen. Allmän visstidsanställning återfinns inte i denna uppräkning.

AD ansåg att tjänstemannaavtalet varken kunde uppfattas som ett helt slutet system, där lagens dispositiva regler generellt ersatts genom avtal, eller som ett öppet system, där lagens regler kunde tillämpas vid sidan av avtalets. Frågan måste avgöras genom en tolkning utifrån tjänstemanavtalets ordalydelse i förening med dess syfte, allmänna uppbyggnad och systematik.

LAS reglering före 2007 motsvarade i allt väsentligt den nuvarande regleringen i tjänstemannaavtalet. Ett syfte med de ändringar som föreslogs 2007 var att åstadkomma en begränsning av antalet former av tidsbegränsade anställningar och åstadkomma enklare och mer förutsebara regler. Detta skulle ske genom att antalet former av tidsbegränsade anställningar minskades. Lagstiftaren anförde att regeln fick en ny struktur där ett antal olika typer av tidsbegränsade anställningar sammanfördes till en gemensam anställningsform, allmän visstidsanställning.

Enligt AD visar detta att uppräkningen av tillåtna former för tidsbegränsade anställningar som återfinns i tjänstemanaavtalet väsentligen är avsedd att reglera samma situationer och tillgodose samma intressen som den allmänna visstidsanställningen. Enligt Arbetsdomstolens mening talar därför övervägande skäl för att avtalets uppräkning av tillåtna former för tidsbegränsade anställningar ersätter tillämpningen av anställningsformen allmän visstidsanställning i LAS. Slutsatsen är att allmän visstidsanställning inte är tillåten enligt tjänstemannaavtalet.

TMF:s kommentar

En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov.

De anställningsformer som anges i våra avtal ersätter de tidsbegränsade anställningsformerna i LAS. Det innebär att de tidsbegränsade anställningsformer som anges i LAS, bland annat allmän visstidsanställning, inte är möjliga att tillämpa för arbetsgivare som är bundna av tjänstemannaavtalet.

Överenskommelse om tidsbegränsade anställningar får således endast träffas under de förutsättningar som finns angivna i tjänstemannaavtalet. Det innebär att om en tidsbegränsad anställning inte stämmer överens med dessa regler, är en sådan anställning inte tillåten.