AD-dom nr 33 2015

- Uppsagda arbetstagare hade inte rätt till ob-ersättning sedan ob-tid upphört

Nio arbetstagare blev uppsagda från ett sågcenter i februari 2013. De uppsagda arbetstagarna fortsatte att arbeta under uppsägningstiden. Den 22 april 2013, då uppsägningstiden fortfarande löpte för de uppsagda arbetstagarna, övergick produktionen vid bolaget från att bedrivas i tvåskift till att bedrivas på dagtid. Någon ob-ersättning betalades därför inte längre ut.

IF Metall som företrädde sex av arbetstagarna väckte talan och gjorde gällande att de uppsagda arbetstagarna enligt 12 § i anställningsskyddslagen hade rätt att fortsätta få ob-ersättning under återstående del av uppsägningstiden.

Arbetsdomstolen konstaterade att avsikten med 12 § anställningsskyddslagen inte varit att ge uppsagda arbetstagare ett skydd mot varje form av inkomstminskning under uppsägningstiden. Förändringen från tvåskift till dagtid innebar att samtliga arbetstagare- uppsagda såväl som de som inte hade sagts upp- inte längre arbetade på sådan tid som gav rätt till ob-ersättning. De uppsagda arbetstagarna fick därför lika väl som de övriga arbetstagarna tåla inkomstminskningen som följer av omläggningen av verksamheten. Förbundets talan om ob-ersättning och allmänt skadestånd till arbetstagarna avslogs därför.

TMF:s kommentar

Rättsfallet innebär egentligen inga nyheter. Av 12 § anställningsskyddslagen framgår att en uppsagd arbetstagare har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte erbjuds arbete eller omplaceras till ett sämre betalt arbete. Bestämmelsen innebär emellertid inte något skydd mot att inkomstmöjligheterna helt allmänt minskar på företaget. Om övertidsuttaget eller arbete under tid som ger rätt till ob-ersättning minskar på företaget påverkar detta inkomstmöjligheterna för samtliga arbetstagare.