AD-dom nr 26 2015

- Automatisk omvandling av tidsbegränsad anställning

UD anställdes som lärarvikarie vid en skola 2006. Hon hade därefter ett flertal vikariatsanställningar vid skolan. Den 15 mars 2009 hade UD varit anställd som vikarie i mer än två år. Den sista vikariatsanställningen omfattade tiden 10 januari 2011 – 16 juni 2011. UD sjukskrevs i juni 2011 och återvände därefter inte till skolan.

UD krävde genom sin fackliga organisation skadestånd av skolan på den grunden att hon erhållit en tillsvidareanställning den 15 mars 2009 och att hon blivit skild från sin anställning den 16 juni 2011 utan att det funnits stöd för denna åtgärd i lagen om anställningsskydd. Enligt skolan hade UD frivilligt frånträtt anställningen den 16 juni 2011. Den 24 augusti lämnade skolan besked till UD av innebörd att hon innehade en tillsvidareanställning, vilket skolan först då insett. UD avböjde fortsatt anställning den 28 augusti med motiveringen att hon redan innehade en annan anställning.

Arbetsdomstolen konstaterade att UD:s vikariatsanställning övergick till en tillsvidareanställning den 15 mars 2009. Det förhållandet att UD flera år senare fick klart för sig att hon var tillsvidareanställd och påpekat detta för skolan innebar inte att hon blivit tillsvidareanställd vid en senare tidpunkt.

Vid tidpunkten för omvandlingen av UD:s anställningsavtal arbetade hon heltid. Under åren därefter arbetade hon som timvikarie. Annat är inte visat än att hon stått till arbetsgivarens förfogande och vid upprepade tillfällen framställt önskemål om ytterligare arbete. UD hade mot den bakgrunden rätt till de anställningsvillkor som gällde vid omvandlingstidpunkten, d.v.s. rätt till lön motsvarande mellanskillnaden mellan den lön hon fått och den lön hon borde ha fått för tiden efter den 15 mars 2009.

UD hade vid flera tillfällen efter den 16 juni 2011 begärt att få vara kvar i anställning men fått besked från skolan att det inte fanns något arbete. Skolan hade därmed klargjort för UD att hennes anställning upphört. Skolan avslutade således UD:s anställning den 16 juni 2011 utan att det funnits laga grund för denna åtgärd.

UD tilldömdes ekonomiskt skadestånd motsvarande mistad lön samt allmänt skadestånd med 60 000 kronor för felaktigt skiljande från anställningen. Då skolan varit av uppfattningen att UD innehade en vikariatsanställning till den 16 juni 2011 utdömdes inget skadestånd för formaliafel i samband med skiljandet från anställningen.

TMF:s kommentar

Av rättsfallet är det numer klarlagt att även de vid tidpunkten gällande anställningsvillkoren, såsom lön och arbetstidsmått, följer med vid omvandling till tillsvidareanställning enligt 5 § andra stycket anställningsskyddslagen.

På vårt avtalsområde har vi ersatt 5 § i anställningsskyddslagen med kollektivavtal. Arbetaravtalen innehåller bl.a. en omvandlingsregel när det gäller vikariatsanställning, d.v.s. om en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Även vid tillämpning av denna bestämmelse följer de vid tidpunkten gällande anställningsvillkoren med vid omvandling till tillsvidareanställning.