AD-dom nr 24 2016

- Laga skäl för avsked förelåg eftersom handläggaren inte hade tillräckliga skäl att utebli från arbetet

Mannen anställdes den 24 februari 2014 som handläggare vid Arbetsförmedlingen. I början av maj 2014 skadades hans pappa svårt i en bilolycka i Iran. Pappan blev bl.a. opererad två gånger. Mannen åkte ned till Iran för att se till att pappan fick vård. Han beviljades först tjänstledigt med lön för tio dagar men när han begärde tjänstledigt under ytterligare sex månader avslog Arbetsförmedlingen ansökan och begärde att han skulle infinna sig på arbetet den 9 juni. Mannen begärde omprövning av beslutet, som dock avslogs. Arbetsförmedlingen upprepade kravet att mannen skulle infinna sig på sin arbetsplats, men utan resultat.

Efter att mannen återkommit till Sverige i september visade det sig att Arbetsförmedlingen avskedat honom på grund av olovlig frånvaro. Mannens fackförbund, JUSEK, menade att mannen inte varit olovligt frånvarande eftersom han på grund av faderns skador hade rätt till ledighet enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Arbetsförmedlingen bestred att sådan rätt förelåg.

Arbetsdomstolen (AD) konstaterade att det varit en pressad situation för mannen. Att hans pappa plötsligt skadats allvarligt i en bilolycka är också i sig en sådan situation som kan innebära att han hade rätt att vara frånvarande från arbetet enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Frågan i målet var dock om faderns skador och vård efter trafikolyckan var sådana att mannens personliga närvaro varit absolut nödvändig i lagens mening. Det är den som påstår att en arbetstagares personliga närvaro är absolut nödvändig som har att bevisa de omständigheter som stödjer detta.

AD fann att under det akuta skedet av faderns vård, från maj till juli, var sådan personlig närvaro absolut nödvändig. Vad gäller tiden efter det ansåg dock AD att mannen inte frågat någon läkare eller annan insatt om hans personliga närvaro var nödvändig. AD konstaterar därför att mannen inte haft rätt att vara frånvarande från arbetet efter juli enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Sammantaget fann AD därför att Arbetsförmedlingen haft laga skäl för att avskeda mannen.

TMF:s kommentar

Enligt lagen om rätt till ledighet vid trängande familjeskäl har en arbetstagare rätt till ledighet vid sjukdom och olycksfall i sin familj om närvaron är absolut nödvändig för att klara av en akut uppkommen situation. Rätten innebär att arbetstagaren direkt kan lämna sin arbetsplats. Lagen ger endast rätt till ledighet. Arbetsgivaren har alltså ingen skyldighet att betala någon ersättning under frånvaron. Ledigheten enligt denna lag gäller normalt inte efter det att den drabbade har tagits om hand för vård.