AD-dom nr 16 2015

- Arbete med överlappning mellan två arbetspass utgjorde skiftesarbete

Enligt ett kollektivavtal för tobaksbranschen var den ordinarie veckoarbetstiden 40 timmar och för arbetstagare i tvåskiftsarbete 38 timmar. Enligt avtalet ska skiftarbete utföras av skiftarbetslag som "direkt avlöser varandra".
Ett bolag som tillverkade bl.a. snus hade vid en av sina fabriker lagt ut arbete 40 timmar per vecka för arbetstagare vid beredningsavdelningen. Tvisten gällde om deras arbete var anordnat så att det skulle anses som skiftarbete och om de därför hade rätt till 38 timmar per vecka.

Arbetstagarna arbetade enligt ett rullande schema under fem veckor varav fyra veckor måndag till fredag 06.42 – 15.30, samt en vecka måndag till torsdag 14.36 – 24.00 och fredag 14.36 – 20.18. Kvällspasset började således 54 minuter innan dagspasset avslutades. Varje vecka arbetade fyra arbetstagare dagpass och en arbetstagare kvällspass.

Enligt fackförbundet arbetade arbetstagarna i skiftarbete och bolaget hade, genom att schemalägga arbetstagarna så att de arbetade 40 timmar per vecka, brutit mot kollektivavtalet. Enligt arbetsgivarsidan var det inte fråga om tvåskiftsarbete eftersom kriteriet "direkt avlöser varandra" inte kunde anses uppfyllt om det fanns en överlappningstid om nästan en timme.

Utredningen visade, enligt Arbetsdomstolen, att allt arbete som arbetstagarna vid beredningsavdelningen utförde ingick i processen att tillverka snus. Vid arbete på kvällen tog den arbetstagare som då arbetade över ansvaret för samma maskiner och samma process som de arbetstagare som arbetat under dagen hade haft. Det fanns inte någon arbetsuppgift på kvällen som inte utfördes under dagen. Dessa omständigheter talade enligt domstolen för att det var fråga om ett arbete som kännetecknades av en enhetlig och sammanhängande arbetsprocess som karakteriserar skiftarbete. Att några arbetsuppgifter utfördes mer sällan på kvällen påverkade inte denna bedömning.

Nästa fråga var om arbetslagen direkt avlöste varandra i kollektivavtalets mening. Parterna hade olika uppfattning om syftet med överlappningstiden om 54 minuter. Domstolen fann emellertid att, vid en tolkning av begreppet "direkt avlöser varandra", en överlappning med 54 minuter inte förtog arbetet dess karaktär av skiftarbete, oavsett vilket syftet var med överlappningstiden.

Arbetet utgjorde således skiftarbete enligt kollektivavtalet. Bolaget ålades att betala allmänt skadestånd med 60 000 kronor till förbundet och med 10 000 kronor till var och en av de fem arbetstagare som målet gällde.

TMF:s kommentar

Frågan om visst arbete ska anses utgöra skiftesarbete får avgöras genom sedvanlig avtalstolkning av respektive kollektivavtal. Vid tolkning av kollektivavtal är den ledande principen att vad parterna gemensamt åsyftat skall bestämma avtalets innehåll. Går detta inte att fastställa en gemensam partsavsikt blir det i slutändan domstolarnas uppgift att tolka fram ett avtalsinnehåll med hjälp av en serie speciella tolkningsregler.