5. Fokusera på kvalitet och konkurrens vid avtalets genomförande

För att säkerställa en god affär är det centralt att eftersträva konkurrens och hög kvalitet vid genomförandet av ett ramavtal. Välj därför en avropsmodell som ger avroparen möjlighet att välja mellan de upphandlade aktörerna utifrån behovet i det enskilda fallet. Rangordning är inte en lämplig ordning vid upphandling av möbler, och i det nya upphandlingsregelverket förtydligas att det är tillåtet och fullt möjligt att använda andra modeller.

Följ upp på kvalitetsparametrarna under hela avtalsperioden. Efterkontrollera att levererade produkter överensstämmer med produkter i anbudet och utvärdera avtalet efteråt.