Trähusbarometern

- höjd prognos till 11 500 påbörjade småhus

Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även en prognos för trähusbyggandet av småhus. Fr o m 2016 har har TMF ändrat innehåll samt frekvens när det gäller Trähusbarometern. Trähusbarometern har utökats till två sidor, där småhus redovisas på en sida och där den nya delen - flerbostadshus - fyller den andra. Trähusbarometer publiceras nu två gånger per år, mars och september, istället för fyra gånger/år som tidigare.

Trähusbarometern 2/2016 - Trots kraftig ökning av det totala bostadsbyggandet sjunker andelen småhus

En majoritet av svenskarna vill bo i villa eller radhus, och det finns flera sätt att bygga tätt och mycket och samtidigt möta det människor efterfrågar. Trots det sjunker andelen småhus samtidigt som det totala bostadsbyggandet ökar. Det visar Trähusbarometern, som innehåller ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.
- Brist på detaljplanerad mark för småhus, som till exempel större trädgårdsstäder är ett växande problem, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert på TMF.

Trähusbarometern innehåller den senaste statistiken och prognos om trähusbyggandet i Sverige. Prognosen för påbörjade småhus baserar sig på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen, och höjs för 2016 från 10 500 påbörjade småhus till 11 500. För 2017 är prognosen 12 000 småhus. Men i förhållande till det totala bostadsbyggandet sjunker andelen småhus.

- Till skillnad från byggandet av flerfamiljshus som ökat kraftigt har småhusbyggandet visserligen ökat, men som andel av det totala bostadsbyggandet tappat stort. Senast det byggdes så här mycket nytt var andelen småhus betydligt större. Att bygga högt och glest är inte det enda sättet att komma tillrätta med bostadsbristen, utan det bör även kompletteras med trädgårdsstäder, där man bygger lågt och tätt, säger Gustaf Edgren.

Prognosen för antalet bostäder i flerfamiljshus med stomme i trä visar att totalt 2 900 lägenheter kommer att levereras under perioden juli 2016 till och med juni 2017, vilket indikerar en stabil leveransnivå och fortsatt stark efterfrågan för flerbostadshus med stomme av trä.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil.
Nästa Trähusbarometer publiceras i mars 2017.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik. TMF:s statistik omfattar 33 medlemsföretag som tillverkar småhus och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 75 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.