Småhus

Foto: Hjältevadshus

Värdet för den totala orderingången januari–augusti 2018 minskade med 14 procent till drygt 5,4 miljarder kr jämfört med motsvarande period 2017. Medlemsföretagens leveranser i värde var i stort sett oförändrat med 5,7 miljarder kr.

Orderingången i antal under januari–augusti 2018 jämfört med samma period 2017 minskade med 20 procent till 2 823 styckebyggda hus. Antal gruppbyggda småhus minskade med 25 procent till 1 015. Antal lägenheter i flerbostadshus ökade med 21 procent. Orderingången i värde för export ökade med 78 procent till 325 miljoner kr.

TMF tar månadsvis fram en marknadsrapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i marknadsrapporterna till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.

Sökta bygglov - juli 2018

Senaste statistiken är för halvåret 2018.

Se mer information i filen Byggfakta till höger.